Opintojen rakenne

Ammattikorkeakoulun perustutkinto

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon johtavien opintojen laajuus on 210, 240 tai 270 pistettä. Opinnot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Lukuvuoden aikana toteutettava opetus on suunniteltu koulutuskohtaisesti. Koulutuksien opinnot järjestetään opintojaksoina, joiden tavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Tutkintojen tavoitteet kuvataan osaamisen näkökulmasta. Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson tai kokonaisuuden suoritettuaan.

Perus- ja ammattiopinnot

Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on laaja-alainen osaaminen asianomaisten ammatillisten tehtävien keskeisistä teoreettisista perusteista, ongelmakokonaisuuksista ja sovelluksista siten, että opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Tavoitteet sisältävät myös oman alan tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön liittyvän riittävän viestintä- ja kielitaidon osaamisen.  

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää joko oman koulutuksensa tai muiden koulutuksien opintoja tai muualla hankittuja tunnistettuja ja tunnustettuja osaamisia oman suunnitelmansa mukaisesti.  Lisäksi opiskelija voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihinsa opintojaksoja muiden suomalaisten tai ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta.

Harjoittelu

Tutkintoon sisältyy vähintään 30 opintopistettä opetussuunnitelman mukaista ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelun  tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä  opiskelija soveltaa ja kehittää tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Englanninkielisessä ohjelmassa opinnäytetyö laaditaan opetuskielellä. Tavoitteena on, että opinnäytetyö lähtee työelämän tarpeista ja se tehdään yritykselle tai jollekin muulle organisaatiolle.

Kypsyysnäyte

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyön alalta kypsyysnäytteen, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte voidaan tehdä englanniksi, mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Kypsyysnäyte suoritetaan valvotussa tilaisuudessa opinnäytetyön luovuttamisen jälkeen tai kun ohjaaja antaa siihen luvan. Opinnäytetyön ohjaaja määrittelee kypsyysnäytteen aiheen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkinnon laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.

Ohjelmien opinnot järjestetään opintojaksoina, joiden tavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Tutkintojen tavoitteet kuvataan osaamisen näkökulmasta. Osaamistavoitteet kuvaavat, mitä opiskelijan odotetaan tietävän, ymmärtävän tai pystyvän tekemään opintojakson tai kokonaisuuden suoritettuaan.

Syventävät opinnot

Syventävien opintojen tavoitteena on laaja ja syvällinen tiedollinen ja sen käytäntöön soveltamisen osaaminen oman alan kehittämiseen ja asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. Tavoitteet sisältävät myös analyyttisiä taitoja, projektin johtamiseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen osaamisen taitoja.

Vapaasti valittavat opinnot

Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa joko oman ohjelmansa tai muiden ylempien korkeakouluohjelmien opintoja tai muualla hankittuja tunnistettuja ja tunnustettuja osaamisia oman suunnitelmansa mukaisesti. 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot koostuvat kasvatustieteellisistä perusopinnoista, ammattipedagogisista opinnoista, opetusharjoittelusta ja muista opinnoista. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Opintojen tavoitteena on erilaisten opiskelijoiden oppimisen ja opetusalansa kehittämisen osaaminen ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opinto-opas