Descriptions and Options of Foreign Languages offered at TAMK 2017 - 2018

 

TAMK International Business 2013 - 2018

As only the Finnish degree students of TAMK International Business are required to study the mandatory minimum of 5 cr of a Foreign Language, these guidelines are only written in Finnish

 

Communication Studies 1, 5 op / Vapaasti valittavat opinnot

International Business – koulutusohjelman suomenkieliset opiskelijat valitsevat pakollisina opintoinaan yhden 5 op:n opintojakson toista vierasta kieltä. Ulkomaalaiset IB-opiskelijat suorittavat tämän sijaan 5 op pakollisia suomenkielen opintoja. Jos suomalainen IB-koulutusohjelman opiskelija valitsee enemmän kuin 5 op vieraan kielen opintoja, ne sijoitetaan hänelle 'vapaasti valittaviin' opintoihin.

Toisen vieraan kielen taitotasot pohjautuvat eurooppalaiseen viitekehykseen; alkeiskurssi A1, jatkokurssi A2 ja syventävä jatkokurssi B1. Seuraavassa kuvauksessa mainitut TAMKissa tarjottavat saksan, ranskan ja venäjän kielen kurssit on jaoteltu eurooppalaisen viitekehyksen, eli eri taitotasojen mukaisesti. Tämä auttaa opiskelijaa valitsemaan itselleen oikean tasoryhmän.

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Alkeiskurssi 5 op (Eurooppalainen viitekehys: taitotaso A1)

2. vieraan kielen alkeiskurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia opintoja kielessä tai vain kohdekielen vähäiset peruskoulutiedot. Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan työelämän yleisimpien asiointitilanteiden kieltä ja kielen perusrakenteita sekä tutustaan työelämän tapakulttuuriin. Toisen vieraan kielen alkeiskurssit TAMKissa 2013 – 2014 ovat:

NK-1 Saksan kielen alkeet (Elementary German)
NK-3 Ranskan kielen alkeet (Elementary French)
NK-4 Venäjän kielen alkeet (Elementary Russian)

Opiskelija
- ymmärtää ja osaa tuottaa kieltä työelämän yleisimmissä asiointitilanteissa
- osaa kertoa yrityksiin/työpaikkaan liittyvää pääinformaatiota
- osaa kielen perusrakenteet
- tuntee kielialueen kulttuurieroja ja vuorovaikutustapoja sekä pystyy ottamaan niitä huomioon omassa toiminnassaan.

 

Jatkokurssi 5 op (Eurooppalainen viitekehys: taitotaso A2)

2. vieraan kielen jatkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet kohdekieltä a) TAMK:n alkeiskurssin tai b) lukiokurssien verran. Jatkokurssilla opiskellaan ja kerrataan kielen perusrakenteita, harjoitellaan työelämän asiointitilanteiden kieltä sekä tutustaan kielialueen työ- ja liike-elämän toimintakulttuurin. Toisen vieraan kielen jatkokurssit TAMKissa lukuvuonna 2013 – 2014 ovat:

NK-5 Saksan kielen jatkokurssi (Basic German)
NK-7 Ranskan kielen jatkokurssi (Basic French)
NK-8 Venäjän kielen jatkokurssi (Basic Russian)

Opiskelija
- osaa viestiä työelämän ja oman alansa yleisissä suullisissa kielenkäyttötilanteissa sekä osaa kertoa oman alansa päätoiminnoista
- osaa käyttää kielen perusrakenteita
- tuntee kohdemaan toimintaympäristöä ja kulttuuritaustaa ja tiedostaa kulttuurin merkityksen ajattelu- ja työskentelytavoissa.

 

Syventävä jatkokurssi 5 op (Eurooppalainen viitekehys: taitotaso B1)

2. vieraan kielen syventävä jatkokurssi on tarkoitettu kohdekieltä 5 – 8 vuotta lukeneille opiskelijoille. Syventävällä jatkokurssilla perehdytään liike-elämän sanastoon ja kieleen ja harjoitellaan niitä käytännössä. Lisäksi kerrataan kieliopin keskeiset kohdat. Myös maantuntemus ja tiedot liike-elämän toiminta- ja tapakulttuurista laajenevat. Toisen vieraan kielen syventävät jatkokurssit TAMKissa lukuvuonna 2013 – 2014 ovat:


NK-9 Saksan kielen syventävä jatkokurssi (Intermediate German)
NK-10 Venäjän kielen syventävä jatkokurssi (Intermediate Russian)

Opiskelija
- osaa kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista
- osaa viestiä interaktiivisesti työelämän yleisissä suullisissa kielenkäyttötilanteissa
- osaa hakea ja valikoida oman alansa tietoa
- osoittaa perehtyneisyyttä kohdemaan toimintaympäristöön ja osaa ottaa huomioon sen erityispiirteitä ja niiden vaikutusta ammatilliseen toimintaan ja kanssakäymiseen.

 

Opintojaksojen sisällöt

 

Alkeiskurssi 5 op (Eurooppalainen viitekehys: taitotaso A1)

Miten viestin työelämän yleisimmissä asiointitilanteissa ja mitkä ovat suullisen viestinnän ominaispiirteet?
Miten työ- ja tapakulttuurien erot vaikuttavat suulliseen viestintään?
Mikä on maantuntemuksen merkitys asioitaessa kohdekielisten henkilöiden kanssa?


Jatkokurssi 5 op (Eurooppalainen viitekehys: taitotaso A2)

Miten viestin vuorovaikutteisesti työelämän asiointitilanteissa?
Mitkä ovat suullisen viestinnän kielelliset ja ei-kielelliset ominaispiirteet?
Miten työ- ja tapakulttuurien erot vaikuttavat suulliseen ja kirjalliseen viestintään?
Miten maantuntemus edesauttaa työskentelyä kohdealueella?


Syventävä jatkokurssi 5 op (Eurooppalainen viitekehys: taitotaso B1)

Miten toimin kielellisesti yrityksen keskeisimmissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa?
Miten viestin ammatillisissa tilanteissa vuorovaikutteisesti ja sanatonta viestintääni kohdekulttuuriin mukauttaen?
Miten maantuntemus ja kulttuuritaustan tuntemus voivat monipuolistaa työskentelyä ja vaikuttaa sen tuloksellisuuteen?

Sisältövastuu

Riitta Vihuri, firstname.lastname@tamk.fi