Harjoittelu - Metsätalouden koulutus

Metsätalouden koulutuksen harjoitteluvastaava on Perttu Arminen. Jokaiselle vuosikurssille järjestetään harjoittelun orientaatiotilaisuudet vuosittain tammikuussa.

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä. Harjoittelu voidaan suorittaa useammassa jaksossa, kuitenkin lyhin hyväksyttävä jakso on vähintään yksi (1) kk. Periaatteena on, että harjoittelu on kokoaikaista ja kokopäiväistä työtä. Viikon työaika on työehtosopimusten kokonaistyöajan mukainen (yleensä 37,5 - 40 tuntia). Poikkeustapauksissa myös osa-aikainen työ voidaan hyväksyä harjoitteluksi, mutta tällöin harjoitteluaika on vastaavasti pidempi. Yksi opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä, eli noin 3,3 työpäivää.

Harjoittelun hyväksiluku on mahdollista aikaisemman harjoittelun (aikaisempi tutkinto) tai työkokemuksen perusteella. Hyväksiluvussa noudatetaan TAMKin AHOT ohjeistusta. Hyväksiluku anomus tehdään HyväHOT järjestelmän kautta.

Harjoittelun työtehtävät

Harjoittelu voi sisältää varsinaista suorittavaa metsätalouteen liittyvää käytännön työtä 10 op (7 viikkoa). Käytännön työtehtävät kirjataan harjoittelun opintojaksolle Perusharjoittelu (6M00BH74).

Metsätalouden käytännön tehtäviä ovat mm. metsän uudistamiseen liittyvät käytännön tehtävät, raivaus, taimikonhoito, koneellinen tai manuaalinen hakkuu ja puutavaran metsäkuljetus. Myös vastaavat perustehtävät puunjalostusteollisuudessa voidaan hyväksyä. Asiakaspalvelutehtäviä voidaan lukea perusharjoitteluun 5 op.

Harjoittelut jotka vastaavat sisällöltään metsätalousinsinöörin työtehtäviä luetaan asiantuntijatehtävien harjoitteluksi. Nämä kirjataan harjoitteluksi opintojaksolle Asiantuntijatehtävien harjoittelu (6M00BH75). Asiantuntijatehtävien harjoittelua tulee päiväopiskelijoiden suorittaa vähintään 17 op ja monimuoto-opiskelijoiden vähintään 20 op.

Insinööritason tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset metsätalouden- ja luonnonhoidon työnjohtotehtävät, metsä-, tie-, ojitus- tai korjuunsuunnittelutehtävät, puunhankinnan tehtävät, puutavaran vastaanottotehtävät, neuvonta, ATK-sovellusten käyttö, inventoinnit, projektitehtävät työntekijänä tai koordinoijana/päällikkönä.

Opiskelijan tulee harjoitteluraportissa osoittaa harjoittelun kartuttaneen ammatillista osaamista. Työtehtävien tulee olla monipuolisia. (Esimerkkinä; 10 viikkoa raivausta ei täytä kokonaisuudessaan harjoittelulle tässä mielessä asetettuja vaatimuksia, ellei työ sisällä mitään muita tehtäviä).

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun työtehtävien soveltuvuudesta harjoitteluksi sovitaan tapauskohtaisesti harjoitteluvastaavan kanssa.

Päiväopiskelijoiden harjoitteluun kuuluu kolmannen lukuvuoden keväällä suoritettava opintojakso Valmennus asiantuntijatehtävien harjoitteluun (6M00BH86), jonka laajuus on kolme opintopistettä.


Perusharjoittelu (6M00BH74)
Perusharjoittelun tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • toimia työyhteisön jäsenenä
 • suunnitella ja johtaa oman työnsä ja toimia organisaatiossa
 • itsenäisesti tehdä suorittavan tason tehtäviä kuten metsänhoitotöitä, puuston arviointia, puutavaran mittausta tai leimikon suunnittelua
 • analysoida omaa työsuoritustaan ja parantaa sitä

Perusharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisen ja toisen opintovuoden jälkeen. Perusharjoittelua ei ole pakko suorittaa, jos asiantuntijaharjoittelun kattaa koko harjoittelun laajuuden.


Valmennus asiantuntijatehtävien harjoitteluun (6M00BH86)
Kolmannen opintovuoden keväällä suoritettava opintojakso, jossa tavoitteena on valmentaa opiskelijaa harjoittelun käytänteisiin (työpaikan hakeminen, harjoittelun oppimistehtävät ja raportointi) sekä kerrata harjoittelussa tarvittavia taitoja ennen harjoittelujakson alkamista.

Asiantuntijaharjoittelu (6M00BH75)
Asiantuntijaharjoittelun tavoitteena on, että opiskelija osaa:

 • osaa toimia metsäalan työyhteisön jäsenenä ja huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
 • osaa toimia asiantuntijana tai työryhmän toiminnasta vastaavana ja hyödyntää tehtävässään TAMKissa opittuja taitoja
 • osaa luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa
 • osaa analysoida omaa ja organisaation toimintaa ja löytää niistä kehittämiskohteita sekä raportoida niistä

Asiantuntijaharjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kolmannen opintovuoden jälkeen.

Harjoittelu askel askeleelta

 • Hanki harjoittelupaikka ja ilmoita harjoittelupaikasta harjoitteluvastaavalle (harjoittelu organisaatio, työskentelypaikkakunta, harjoitteluohjaaja, lyhyt kuvaus työtehtävistä)
 • Harjoitteluvastaava ilmoittaa harjoittelupaikan soveltuvuuden
 • Ilmoittaudu PAKKI:iin opintojaksolle (perusharjoittelu 6M00BH74 tai asiantuntijatehtävien harjoittelu 6M00BH75). Muista kolmantena opintovuonna ilmoittautua myös opintojaksolle Valmennus asiantuntijatehtävien harjoitteluun (6M00BH86)
 • Tee harjoittelusopimukset Intran lomakkeella työnantajasi kanssa, tallenna ja tulosta se kolmena kappaleena
 • Toimita sinun ja työnantajan edustajan allekirjoittamat harjoittelusopimuskappaleet harjoitteluvastaavalle
 • Tee oppimistehtävä 1 Harjoittelun tavoitteet ja palauta se Tabulaan ennen harjoittelun alkua
 • Harjoittelu voi alkaa. Täytä harjoittelu- ja oppimispäiväkirjoja sekä harjoitteluraporttia säännöllisesti
 • Tee oppimistehtävä 2 Harjoitteluorganisaatioon tutustuminen ja palauta se Tabulaan viimeistään kaksi viikkoa harjoittelun alkamisen jälkeen
 • Tee pyydettäessä välipalaute harjoittelun etenemisestä (harjoitteluvastaava pyytää)
 • Viimeisessä harjoittelussa, järjestä ohjaavan opettajan vierailu harjoittelupaikalle, ohjaavan opettajan kanssa sovitulla aikataululla
 • Harjoittelujakson lopussa käy työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa kehityskeskustelu harjoittelun tavoitteiden toteutumisesta. Tallenna dokumentti keskustelusta Tabulaan
 • Kun harjoittelu on päättynyt: pyydä työantajalta työtodistus harjoittelusta ja allekirjoitus harjoittelupäiväkirjaan
 • Tee oppimistehtävä 3 Itsearviointi
 • Viimeistele harjoitteluraporttisi ja tallenna se Tabulaan
 • Kun olet palauttanut kaikki ko. harjoittelujaksoon liittyvät dokumentit Tabulaan, niin lähetä tehtävä arvioitavaksi Tabulan toiminnolla
 • Laadi esitys harjoittelujaksoistasi ja valmistaudu esittämään se sinä syksynä, kun harjoittelu 30 op täyttyy


Harjoittelun oppimistehtävät
Jokaiseen harjoittelujaksoon kuuluvat seuraavat oppimistehtävät.
1. Harjoittelun tavoitteet, määritä omat tavoitteesi (tehtävän palautus ennen harjoittelujakson alkua)
2. Harjoitteluorganisaatioon tutustuminen (tehtävän palautus viimeistään kahden viikon sisällä harjoittelujakson alkamisesta)
3. Itsearviointi (tehtävän palautus viimeistään viikko harjoittelujakson päätyttyä)


Harjoittelun raportointi
Jokaisesta harjoittelujaksosta laaditaan ohjeen mukaiset raportit, jotka palautetaan vuosikurssin harjoittelun työtilaan Tabulaan. Raportointiin liittyy kaikki Harjoittelu askel askeleelta kohdassa kerrotut dokumentit.


Harjoittelun arviointi
Harjoittelu arvioidaan arvosanalla S (suoritettu). Harjoittelun hyväksytty suorittaminen vaatii harjoittelujakson raportoinnin ohjeen mukaisesti.

Liittymä ammatilliseen kasvuun
Nuorempien vuosikurssin opiskelijat osallistuvat syksyisin harjoitteluseminaareihin, jossa harjoittelun kokonaan suorittaneet opiskelijat kertovat harjoittelukokemuksistaan. Kuulemiensa esitysten perusteella opiskelijat laativat "harjoittelupaikan hakusuunnitelman", jossa he pohtivat omia toiveitaan "unelmiensa" työtehtäviin, tehtävien hoidossa tarvittavaa osaamista ja sen kehittymistä kuluvan lukuvuoden opinnoissa. Tehtävä puretaan ammatillisen kasvun tunneilla.


 

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.