Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen harjoitteluohje


YLEISTÄ

Ohjattu harjoittelu on osa insinööriopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija koulutusalansa keskeisiin työtehtäviin sekä antaa mahdollisuuksia opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen käytäntöön. Harjoittelun tavoitteena on lisäksi yhdistää teoria-opetusta ja käytäntöä sekä antaa todellisuuteen perustuva näkemys sähkötekniikan alan vaatimuksista ja käytännöistä. Harjoittelu tukee ammatillisia opintoja ja opiskelijan ammatillista kasvua.

Harjoittelupaikan maantieteelliselle sijainnille ei aseteta rajoituksia. Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa opiskelija. KV-toimisto auttaa ulkomaisten harjoittelupaikkojen hankinnassa.
 

HARJOITTELUN LAAJUUS JA AJOITUS

Harjoittelun laajuus ammattikorkeakoulututkinnossa on yhteensä 30 opintopistettä, joka vastaa 20 työviikkoa (5 kk). Harjoittelu suoritetaan läsnä olevana opiskelijana 1-3 jaksossa (kesässä). Harjoittelu koostuu neljästä eri harjoittelukurssista, joihin on ilmoittauduttava opiskelijahallintorekisterissä.

Harjoitteluiden 1, 2 ja 3 laajuus on 6 opintopistettä ja kesto yksi kuukausi (yhteensä 3kk ja 18 op). Harjoittelun 4 laajuus on 12 opintopistettä ja kesto kaksi kuukautta. Harjoittelusta täytetään ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimus (kts. Tabula). Harjoittelu on ohjattua harjoittelua, jolloin aiempaa työkokemusta, asevelvollisuutta tai ammatillista koulutusta ei pääsääntöisesti hyväksytä. Harjoittelujaksojen ajoitus tapahtuu jonkun seuraavan taulukon vaihtoehdon mukaisesti:

Harjoittelu kolmessa osassa

 

Lukuvuosi 1

Kesä 1

Lukuvuosi 2

Kesä 2

Lukuvuosi 3

Kesä 3

Lukuvuosi 4

Kurssin nimi

 

Harj. 1

 

Harj. 1

Harj. 2

Harj. 3

 

Harj.1

Harj. 2

Harj. 3

Harj. 4

 

Vaihtoehto 1

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

Vaihtoehto 2

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

Harjoittelu kahdessa osassa

Vaihtoehto 3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

Vaihtoehto 4

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

 

Vaihtoehto 5

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

Vaihtoehto 6

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

Harjoittelu yhdessä osassa

Vaihtoehto 7

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

Huom! 1) Ensimmäisenä kesänä saa suorittaa vain harjoittelun 1

2) Harjoittelun ohjaa erikseen nimetty harjoitteluvastaava
 

TYÖSUHDEVAIHTOEHDOT

Tavoitteena on, että opiskelija solmii työnantajan kanssa ohjatun harjoittelun ajaksi määräaikaisen työsuhteen. Pääsääntöisesti harjoittelu suoritetaan päätoimisesti määräaikaisessa työsuhteessa, mutta myös osa-aikaisesti (lue harjoittelupäiväkirjaa käsittelevä kohta!) suoritettu harjoittelu hyväksytään, jos työtehtävän laatuvaatimukset täyttyvät. Kuuden opintopisteen harjoittelu vastaa n. 160 tunnin työtä.  

Valtionhallinnon harjoittelutuki on mahdollista vain ulkomailla tehtävissä harjoitteluissa. Palkattoman harjoittelun ajaksi opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea. Opintotuesta saa lisätietoa mm. koulutusohjelman opinto-ohjaajalta.

 

LAATUVAATIMUKSET

Ohjatun harjoittelun tulee olla sisällöltään koulutusalakohtaista, mikä tarkoittaa sähkö- ja automaatiotekniikan alan harjoittelua. Toivottavaa kuitenkin on, että opiskelija suorittaa harjoittelun jälkimmäiset osat opintopolkunsa mukaisissa työpaikoissa.


OHJAUS

Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden välisenä kesäkautena suoritettua harjoittelua ohjaa tehtävään nimetty harjoitteluvastaava, jolle opiskelija ilmoittaa ennen harjoittelun alkua työpaikkatietonsa harjoittelusopimuskaavakkeella.

Toisen ja kolmannen sekä kolmannen ja neljännen lukuvuoden välisenä kesäkautena suoritettua harjoittelua ohjaa opintopolun vastuuhenkilö, jolle opiskelija ilmoittaa ennen harjoittelun alkua työpaikkatietonsa harjoittelusopimuskaavakkeella.

Harjoittelu 4:n ajaksi opiskelijalle voidaan myös nimetä ohjaava opettaja, joka toimii yhdyshenkilönä ammattikorkeakoulun ja työpaikan välillä. Harjoittelun ohjaaja pyrkii myös käymään opiskelijan harjoittelupaikalla harjoittelujakson aikana.

Ohjatussa harjoittelussa työnantaja nimeää yhdyshenkilön, joka toimii harjoittelijan "kummina" työpaikassa. Yhdyshenkilö laatii yhdessä opiskelijan kanssa harjoittelusuunnitelman ja hyväksyy työnantajan puolesta harjoitteluraportin ko. kesäkaudelta sekä neuvoo opiskelijaa työtodistuksen hankkimisessa harjoitteluajalta.

Harjoittelujakson aikana yhteydenpito ohjaajan ja opiskelijan välillä tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla, Tabula-alustalla tai muulla sovitulla tavalla. Ohjaaja seuraa harjoittelun tavoitteiden toteutumista sekä tarkastaa ja hyväksyy harjoitteluasiakirjat.


HARJOITTELUSOPIMUS

Harjoittelusopimus tulee tehdä ennen harjoittelun alkua. Harjoittelusopimus sisältää työpaikkatiedot yhteystietoineen, harjoittelunaikaiset työtehtävät ja tavoitteet opiskelijan perehtymiskohteista työpaikalla. Harjoittelusopimukseen opiskelija merkitsee myös harjoittelujakson sisällön ja omat työssä oppimisen tavoitteensa. Opiskelija toimittaa harjoittelusopimuksen harjoittelun ohjaajalle ennen harjoittelun alkamista tai välittömästi sen alkamisen jälkeen Tabulassa olevan ohjeen mukaan. Harjoittelusopimus on harjoittelun ns. puitesopimus, joka ei kuitenkaan korvaa palkallisessa harjoittelussa työsopimusta.

Huom! Jos olet epävarma harjoittelun soveltuvuudesta, varmista sen soveltuvuus hyvissä ajoin harjoittelun ohjaajalta.  


HARJOITTELUPÄIVÄKIRJA

Harjoittelun aikana opiskelija pitää harjoittelupäiväkirjaa. Sen tarkoitus on tukea opiskelijan omaa työssä oppimisen havainnointia, tietojen ja kokemusten kirjausta, harjoittelun etenemisen seurantaa, kehittämistä ja arviointia. Harjoittelupäiväkirja liitetään harjoitteluraporttiin.

Huom! Harjoittelussa 1 harjoittelupäiväkirjaa ei liitetä raporttiin, paitsi jos kyseessä on osa-aikatyö. Tällöin harjoittelupäiväkirjasta tulee tulla ilmi kokonaistyöaika tunteina.


HARJOITTELURAPORTTI

Opiskelija laatii harjoittelun päätyttyä harjoitteluraportin. Harjoitteluraportti perustuu tavoitteiden asettamisen osalta harjoittelusuunnitelmaan. Tavoitteiden saavuttamista opiskelija tarkastelee harjoittelupäiväkirjan ja muiden tekemiensä havaintojen pohjalta. Erityinen paino-arvo harjoitteluraportissa asetetaan harjoitteluajan analysoinnille; miten työelämäkokemus tukee opintoja, miten opinnot tukevat työelämätarpeita, mitä opittiin, miten eri yksityiskohdat liittyvät toisiinsa ja kokonaisuuteen.

Hyväksyttävän raportin, joka on laadittu tietokoneella, laajuus on vähintään 4 tekstisivua siten, että pääpaino on alla olevan listan kohdissa 2-6. Kansilehdestä käy ilmi tekijän nimi, koulutusohjelma, opintopolku, vuosikurssi ja raportin laatimispäivä. Raportin tulee sisältää seuraavat osiot:

 1. Työpaikkatiedot: sijainti- ja osoitetiedot, toimiala ja tärkeimmät tuotteet, historia ja liikevaihdon kehitys, asiakaskunta- ja markkinatietoa, organisaatiorakenne sekä henkilöstöryhmät ja henkilöstön määrä, oma työskentely-yksikkö.
 2. Omat työtehtävät: harjoitteluaika ja oma asema työyhteisössä, työn opastus, tärkeimmät työtehtävät ja työmenetelmät, työn ja tuotannon järjestelyt, laadun-varmistus.
 3. Selvitys siitä, onko harjoitteluun liittyvä työn ollut sellaista, jossa tarvitaan sähkötöiden johtajaa sekä se, onko harjoittelija ollut riittävän pätevä tekemään töitään itsenäisesti (jos ei, niin kuka on toiminut työnaikaisena valvojana).
 4. Muut työpaikalla esiintyvät asiat: työsopimusasiat, työntekijän oikeudet, vastuut, velvollisuudet, oman yksikön työsuojelun järjestäminen, koulutustoiminta, vapaa-ajantoiminta, ammattiyhdistystoiminta.
 5. Harjoittelijan omat kokemukset: oma arvio harjoittelun sisällöstä, monipuoli-suudesta, työviihtyvyydestä ja sopivuudesta oman alan harjoitteluksi, käsitykset omasta alasta ja tavoitteet seuraavaa harjoittelujaksoa varten, toivomuksia ja ideoita harjoittelun sisällöllisestä kehittämisestä.
 6. Harjoittelijan analyysi kokemuksistaan ja osaamisen kehittymisestään: teoreet-tinen, käytännöt ja henkilökohtainen oppiminen (tieto, oppiminen ja sen soveltaminen), urasuunnittelu (urasuunnittelutaidot), organisaatiotaidot (kuinka organisaatiot toimivat), vuorovaikutustaidot (ihmissuhde- ja ryhmätyötaidot, palvelualttius, johtaminen), oma työpanos (oman työpanokseni vaikutus organisaatiolle), tavoitteet seuraavalle harjoittelujaksolle.

Raportti luovutetaan harjoittelun ohjaajalle työnantajan "nähnyt"-merkinnällä varustettuna jakson jälkeen harjoittelua hyväksyttäessä.


HARJOITTELUN HYVÄKSYMINEN

Harjoittelu hyväksytään samaan tapaan kuin opintojaksot yleensä. Opiskelijat ilmoittautuvat PAKISSA harjoittelun opintojaksolle, jonka ohjaus tapahtuu Tabulan tuella.

Harjoittelu dokumentoidaan seuraavien asiakirjojen avulla:

 • harjoittelun hyväksyminen –lomake (päällimmäiseksi)
 • virallinen harjoittelusopimus (Jossa on opiskelijan ja työpaikan edustajan allekirjoitukset. Opettaja hyväksyy dokumentin Tabulassa, joten hänen allekirjoitustaan ei tarvita.)
 • harjoitteluraportti
 • harjoittelupäiväkirja (ei pakollinen harjoittelu 1:ssa paitsi jos harjoittelu oli osa-aikatyö)
 • työtodistus

Em. asiakirjat skannataan yhdeksi asiakirjaksi ja luovutetaan Tabulaan. Opiskelija säilyttää virallisen harjoittelusopimuksen paperiversion. Tarkempi ohjeistus ja em. asiakirjojen pohjat ja ohjeistukset löytyvät Tabulasta, harjoittelukurssin materiaaleissa. Harjoittelun ohjaaja vie työharjoittelujakson arvioinnin opintorekisteriin vasta, kun kaikki jaksoon liittyvät asiakirjat ja työtodistukset on toimitettu ao. Tabula-toteutukselle.

Opiskelija voidaan velvoittaa täydentämään harjoittelun raportointia, kunnes kaikki harjoitteluvaatimukset täyttyvät. Harjoittelun ohjaaja arvostelee harjoittelujakson asteikolla hyväksytty/hylätty.

HARJOITTELUN OPINTOJAKSOT Perusrekisterissä:

 • 5S00BL81  Harjoittelu 1
 • 5S00BM23 Harjoittelu 2
 • 5S00BM24 Harjoittelu 3
 • 5S00BM25 Harjoittelu 4

HARJOITTELUUN VALMENTAUTUMINEN

Koulutuksen harjoitteluinfot järjestetään ryhmittäin marras-tammikuussa. Myös opiskelijayhdistys Tiro ry järjestää opiskelijoille harjoittelun valmennusta. Seuraa Intran ilmoituksia.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa harjoittelua tukevat opinnot toteutetaan seuraavasti:

 • Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus:
  • opintojakson 5S00BC93 Sähkötekniikan työkurssi osasuoritus:
   • 1 vsk:n valinnainen opintojakso, jota suositellaan opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet sähkö- tai automaatioalan aol-tutkintoa
  • Aol-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat suorittaa vapaasti valittavan opintojakson U003A-7 Työelämän valttikortit, Työturvallisuus ja tulityöt
   • toteutuksia järjestetään lukuvuosittain 2-4 kpl.  
 • Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus:
  • opintojakson 5S00BL91 Sähköasennusten ja sähkötyöturvallisuuden perusteet osasuoritus:
   • pakollinen opinto kaikille 2 vsk:n opiskelijoille.

 

HARJOITTELUOHJEET JA LOMAKKEET

Yleinen harjoitteluohje löytyy opinto-oppaasta (opiskelun vaiheet ja käytännöt -> opiskelu -> harjoittelu). Tarkempi harjoitteluohjeistus ja kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät Tabulasta, jossa on jokaiselle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelman aloitusryhmälle oma toteutuksensa. Esimerkiksi opintonsa vuonna 2013 aloittaneiden harjoittelutoteutus löytyy muodossa: 13I200 Harjoittelu. Kurssiavaimen harjoittelukurssille saa harjoitteluvastaavalta.

 

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.