Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) ja hyväksilukeminen

Opintojen suunnittelu

Jokainen opiskelija alkaa opintojen alussa suunnitella omaa opiskeluaan. Tärkeää on pohtia, mitä haluaa oppia ja millaisia työtehtäviä tulevassa ammatissaan tavoittelee. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS pohjautuu opiskelijan oman koulutuksen sen vuoden opetussuunnitelmaan eli OPSiin, jona hän aloittaa TAMKissa. Opintojen alussa HOPS ja OPS ovat yleensä samat.

Opetussuunnitelmasta selviää oman koulutuksen rakenne. Esimerkiksi AMK-tutkinto koostuu koulutuksen omista pakollisista perus- ja ammattiopinnoista tietyllä suuntautumispolulla (suuntautumispolun lisäksi käytetään myös termejä vaihtoehtoiset opinnot tai suuntautumiset), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä, kansainvälisistä vaihto-opinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista.

Kussakin koulutuksessa määritellään, mitkä pakolliset opinnot tulee suorittaa tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvittaessa ohjeita saa koulutuksen opinto-ohjaajalta  ja joskus omalta opettajatuutorilta tai koulutuksen omista tarkentavista ohjeista mm. seuraaviin asioihin: millä tavoin koulutuksessa voi valita vaihtoehtoisia opintoja koulutuksen opintotarjonnasta tai opintoja toisesta koulutuksesta ja kuinka paljon näitä opintoja voi ottaa.

Tutkintoon johtava opetus toteutetaan opintojaksoina. Opintojaksojen kuvauksia täydennetään yksityiskohtaisemmilla tiedoilla toteutussuunnitelmissa. Toteutussuunnitelmissa kuvataan mm. suoritusvaatimuksia, arviointiperusteita ja tarkempaa toteutuksen aikataulua. Opettaja voi tarkentaa suunnitelmaa vielä toteutuksen alussa käydyn keskustelun  perusteella.

PAKKI – Opiskelijan työpöydän avulla opiskelija voi suunnitella opintojaan karkealla tasolla sekä seurata opintojensa edistymistä reaaliaikaisesti sekä tulostaa itselleen opintosuoritusotteensa. Lisäksi opiskelija mm. pääse PAKIsta nopeasti katsomaan lukujärjestystään (Lukkarikone) ja TAMKin opintotarjontaa (TAMKin opintotarjonta). Opiskelijan tulee muistaa ilmoittautua aina opintojaksoille.

Kansainväliset opinnot sijoitetaan pääsääntöisesti koulutuksen pakollisiin opintoihin. Kaikilla koulutuksella on oma kv-koordinaattori tai kv-vastaava, joka neuvoo kv-opintojen suunnittelussa.

Harjoittelua koskevat ohjeet löytyvät tästä.

Opinnäytetyötä koskevat ohjeet löytyvät tästä.

Vapaasti valittavia opintoja voivat olla kaikki korkeakoulutasoiset opinnot.  Kaikki TAMKin opintojaksot sopivat vapaasti valittaviksi. On kuitenkin huomioitava, että opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia tai ryhmän koko voi olla rajoitettu. Opintojakson opettaja päättää osallistumismahdollisuuden. Erillisiä yhteisiä tai koulutuksen omia vapaasti valittavia järjestetään vuosittain jonkin verran. On hyvä tutustua myös opintojen muihin suoritustapoihin esim. Tampere3-ristiinopiskeluun.

HOPS-päätökset tekee koulutuspäällikkö.

Hyväksilukeminen

Hyväksilukemista on kahdenlaista: opintojen hyväksilukemista ja osaamisen hyväksilukemista. Opintojen hyväksilukemisesta päätöksen tekee koulutuksen koulutuspäällikkö ja osaamisen hyväksilukemisesta opettaja. Hyväksilukemista koskevat hakemukset tehdään HyväHot-järjestelmän kautta.

Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa

Tietoa koulutusalakohtaisista HOPS-menettelyistä ja hyväksilukemisesta löytyy sivun oikean reunan navigaatiosta, kun kirjaudut ensin sisään intranetiin (oikea yläkulma).
 

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.