Tampereen ammattikorkeakoulun järjestyssääntö

TAMKin hallituksen päätös 20.12.2013/68 §,
hyväksytty TAMK Oy:n hallituksessa 16.1.2015

 

Pdf-versio: Järjestyssääntö 1.1.2014 alkaen

 

1 § Tarkoitus

Tampereen ammattikorkeakoulun (myöhemmin TAMK) järjestyssäännön tarkoituksena on turvata opiskelu- ja työrauha, opiskelu- ja työympäristön viihtyisyys ja hyvä ilmapiiri sekä henkilöiden tasapuolinen kohtelu.

Takaisin ylös

2 § Soveltamisala

Säännöt koskevat henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaa kaikkialla TAMKissa sekä soveltuvin osin myös vierailijoita. Säännöt ovat voimassa mm. työ- ja luokkatiloissa, laboratorioissa, harjoittelussa, opinto- ja työmatkoilla, yrityskäynneillä, virtuaaliopinnoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Järjestyssäännön rinnalla noudatetaan muita TAMKin toiminnasta annettuja sääntöjä ja ohjeita, jotka on julkaistu TAMKin laatukäsikirjassa ja opinto-oppaassa.

Takaisin ylös

3 § Käyttäytyminen

Vastuu hyvästä käyttäytymisestä TAMKissa kuuluu kaikille. Häiritsevä, loukkaava tai uhkaava käyttäytyminen on kielletty kaikessa toiminnassa. Epäasiallisesta toiminnasta, käytöksestä tai kohtelusta on tarkemmat menettelyohjeet.

Takaisin ylös

4 § Päihteet, päihtymys ja tupakointi

Päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen TAMKin alueella on kielletty. Jos henkilön epäillään olevan päihtynyt, hänet voidaan poistaa TAMKin alueelta. TAMK voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä opiskelijan olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa tai mikäli opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Testauksen perusteet määritellään TAMKin päihdeohjelmassa.

TAMKissa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Käytännössä puheeksi ottaminen ja hoitoonohjaus tapahtuvat erikseen sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Päihteiden nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Se ei saa aiheuttaa mainituissa tilaisuuksissa häiriötä.

TAMKin tavoitteena on savuton korkeakoulu. Tupakointi on sallittu vain kiinteistönomistajan antamien ohjeiden mukaisissa paikoissa.

Takaisin ylös

5 § Omaisuus, oleskelu ja liikkuminen

TAMKin omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Koneissa tai muissa laitteissa sekä opiskeluympäristössä havaituista vioista, puutteellisuuksista tai turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja toiminnasta tulee ilmoittaa vahtimestareille.

Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on korkeakoulun alueella kielletty. Tämä ei koske kuitenkaan oppimisympäristöjä, joissa noudatetaan omia ohjeita vaarallisiksi luokiteltujen esineiden ja aineiden suhteen.

TAMKin yleisillä alueilla suoritetaan teknistä kulunvalvontaa sekä kameravalvontaa turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä väärinkäytösten jälkikäteiseksi todentamiseksi.. TAMK voi luovuttaa hallussaan olevaa materiaalia viranomaisille rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi.

Takaisin ylös

6 § Tiedottaminen ja tietojärjestelmät

TAMK käyttää tiedotuksessa henkilöstölle ja opiskelijoille sähköisiä tiedotuskanavia kuten sähköpostia ja intranetiä sekä muita sovittuja työskentelyalustoja, joita opiskelijan on velvollisuus seurata koko opiskelunsa ajan ja henkilöstön koko työsuhteensa ajan.

Jokainen käyttäjä on osaltaan vastuussa tietojärjestelmän tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja tietoturvasta. TAMKin tietojärjestelmässä tai sen välityksellä ei saa harjoittaa toimintoja, jotka heikentävät tai pyrkivät heikentämään yleistä siveellisyttä, yksityistä ja yhteiskunnallista turvallisuutta ja lainkuuliaisuutta. Kaupallinen käyttö tai käyttö yhdistysten tai järjestöjen toimintaan on luvallista vain TAMKin hyväksymänä.

Käyttäjätunnukset tulee säilyttää huolellisesti eikä niitä saa luovuttaa toiselle. Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus noudattaa tietohallinnon ohjeistusta ja laatuohjeistusta TAMKin tietoverkon vatuullisesta käytöstä.

Takaisin ylös

7 § Pysäköinti ja pelastustiet

Ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettömänä.

Takaisin ylös

8 § Hälytystilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia ohjeiden mukaan. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikoille, kun kehotus siihen on annettu.

Takaisin ylös

9 § Järjestyssääntöjen rikkominen ja kurinpitomenettelyt

Koulutuspäällikkö voi antaa huomautuksen järjestyssääntöjä rikkovalle opiskelijalle.

Rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, jos

1) hän häiritsee opetusta

2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti

3) syyllistyy vilppiin tai muutoin rikkoo TAMKin järjestyssääntöjä

4) kieltäytyy esittämästä TAMKin vaatimaa huumausainetestiä koskevaa todistusta

5) hän on huumetestiselvityksen perusteella käyttänyt huumeita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.

 

Vakavassa rikkomuksessa tai rikkomuksen jatkuessa kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa enintään vuodeksi. Selvityksen jälkeen ja ennen asian ratkaisemista opiskelijalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa. TAMKin hallitus päättää määräaikaisesta erottamisesta. Kurinpitoa koskevassa asiassa opiskelijalla on oikeus hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Henkilökunnan osalta järjestyssäännön rikkomusta koskevassa kurinpitomenettelyssä noudatetaan työlainsäädännössä ja korkeakoulun ohjeistuksissa mainittuja säännöksiä.

Takaisin ylös

10 § Voimaantulo

Tämä järjestyssääntö on voimassa 1.1.2014 lähtien ja kumoaa edellisen 1.8.2012 voimaan tulleen järjestyssäännön.

Takaisin ylös