Kielten ja viestinnän opiskelu TAMKissa


Kansainvälistyvässä työelämässä monipuolinen ammatillinen kieli- ja viestintätaito sekä valmius erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ovat entistä tärkeämpi osa ammattitaitoa. Tästä syystä kaikkiin korkeakouluopintoihin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja, vieraskielistä oppimateriaalia ja kansainvälisiä opiskelijavaihtoja.  Monet suorittavat myös työharjoittelun kansainvälisessä ympäristössä.

AMK-tutkinnot | Vapaasti valittavat kieliopinnot | Ylemmät AMK-tutkinnot |
Aiempien kieliopintojen hyväksilukeminen | Opinnoista vapauttaminen


AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintojen kieli- ja viestintätaitovaatimukset ovat yhtenevät eurooppalaisen kielipolitiikan kanssa, jonka mukaan jokaisen eurooppalaisen tulisi osata ainakin kahta Euroopassa käytettyä kieltä oman äidinkielensä lisäksi. Suomenkielisten koulutusohjelmien kieliopintoihin kuuluvat suomi, englanti ja ruotsi. Englanninkielisten koulutusohjelmien kieliopinnot eroavat jonkin verran suomenkielisten ohjelmien kieliopinnoista.

AMK -tutkinnon englannin opinnot ovat taitotasolla B2.1 – B2.2. ja ruotsin opinnot taitotasolla B1.1. – B1.2.

Ammattikorkeakouluasetus määrittää tutkintoihin sisältyvät viralliset valtakunnalliset tavoitteet. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (6.6.2003/424 ) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen sekä
2) sellainen koulutuksen mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Kohta 1 tarkoittaa, että virassa, jossa edellytetään korkeakoulututkintoa, henkilön on osattava erinomaisesti virka-alueen väestön enemmistön kieltä (useimmiten suomi) ja vähintään tyydyttävästi toista virallista kieltä (useimmiten ruotsi). Erinomainen kielitaito osoitetaan opintojen yhteydessä kypsyysnäytteellä.

Toisesta kotimaisesta kielestä tulee tutkintotodistukseen erillinen kielilauseke suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta.    
                                                                          
Ammattikorkeakoulun kieliopintojen osaamisen taso perustuu paitsi asetuksen, myös Kansallisen viitekehyksen 6. tason kielitaitovaatimukseen:  "Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä." 

Kielten opiskelua tuetaan mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla valmentavia englannin ja ruotsin kielen toteutuksia. Avoimen AMKin ja Tampereen kesäyliopiston valmentavat kurssit voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat koulutuksittain. Koulutuksesta riippuen opintoihin sisältyy yksi tai kaksi vierasta kieltä. Yleisimmin opiskeltu ensimmäinen vieras kieli on englanti ja toinen vieras kieli saksa. Suomi vieraana kielenä voi olla ensimmäinen vieras kieli niille tutkinto-opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.


Vapaasti valittavat kieliopinnot

Vapaasti valittavia kieliopintoja järjestetään ammattikorkeakoulun vuosittain vahvistaman kieliohjelman mukaisesti. Vapaasti valittavia kieliä voi sisällyttää tutkintoon 5-15 opintopistettä koulutuksesta riippuen.

Jos opiskelija osallistuu ammattikorkeakoulun kansainväliseen vaihto-ohjelmaan kielialueella, jonka kieli ei ole ammattikorkeakoulun kielitarjonnassa, kansainväliset palvelut tukee opiskelijan omaehtoista kielen opiskelua.


Ylemmät AMK-tutkinnot                                      

Ylemmän AMK -tutkinnon kielitaitovaatimus määräytyy Kansallisen viitekehyksen 7-tason mukaisesti:
Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä." Tämä vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C1 englannissa ja B2 ruotsissa. AMK -tutkinnon englannin opinnot ovat taitotasolla B2.1 – B2.2. ja ruotsin opinnot taitotasolla B1.1. – B1.2."


Aiempien kieliopintojen hyväksilukeminen

Ammattikorkeakoulussa voidaan hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja kieliopintoja. Opiskelijalla on myös oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tarkemmat ohjeet hyväksiluvuista ja osaamisen tunnustamisesta ovat TAMKin tutkintosäännössä (§ 18).
 

Hakemukset tehdään hyväksilukujärjestelmään, joka löytyy: Intra > työkalut > Hyväksilukujärjestelmä HyväHot - opiskelija


Opinnoista vapauttaminen

Koulutusjohtaja voi vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista erityisestä syystä, kuten todetun lukivaikeuden perusteella ja myös siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja opintoja (tutkintosääntö § 21).


Hakemus kielitaitovaatimuksista vapauttamiseksi


Kielipalveluiden blogi: kielipalvelut.blogs.tamk.fi

 

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.