Opiskelu ja opetukseen osallistuminen

Opetus toteutetaan neljässä periodissa. Tarkemmat aikataulut on luettavissa kokonaisaikataulusta. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina, joiden osaamistavoitteet, sisällöt ja opiskelumuodot on kuvattu opetussuunnitelmassa.

Voidakseen osallistua opetukseen, opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat Tutkintosäännössä luvussa 3 § 11.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Pakissa. Ilmoittautumista koskevat ajankohdat on luettavissa ilmoittautumisaikataulusta.

Kunkin opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan tai sen osan työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu ja arviointiperusteet. Ne käsitellään tarkemmin opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Jos opintojakson suorittamiselle on määritelty edeltäviä opintoja, niihin tulee osallistua. Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina ennen ko. opintojakson alkua koulutusjohtajan poikkeuksellisesti määrittelemiä tapauksia lukuun ottamatta. Mikäli opinnot edellyttävät pakollista läsnäoloa, opettaja on kirjannut sen toteutussuunnitelmaan.

Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opintojensa ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistuja opintojen ohjaukseen. Opiskelijalla on vastuu opintojensa edistymisestä.

Opetukseen osallistumiseen, opintosuoritusten arviointiin ja uusimiseen liittyvät ohjeet ovat Tutkintosäännössä luvussa 4 § 19-24.

Esteetön opiskelu ja sen tukeminen

Opintojen esteettömyys voi tarkoittaa monentasoisia toimenpiteitä. Opintojen aikana esteettömyys tarkoittaa yhdessä opiskelijan kanssa sovittuja erityisjärjestelyjä, jotka voivat liittyä esimerkiksi opintojen monipuolisiin suoritustapoihin ja joustaviin tenttikäytäntöihin sekä lisättyyn ohjaukseen.

Suositeltavaa on, että opiskelija ottaa heti opintojen alussa tai sitä ennen yhteyttä omaan opinto-ohjaajaansa. Opettajatuutori tai opettaja ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle, mikäli havaitsee opintojen aikana, että opiskelijalla on tarve erityisjärjestelyihin.

Käytetyt erityisjärjestelyt dokumentoidaan tukiseteliin, jonka opiskelija saa käyttöönsä osoitettuaan asiantuntijalausunnoin oppimiseen ja opiskeluun liittyvät erityistarpeensa. Tarkemmat ohjeet on kuvattu esteetöntä opiskelua ja sen tukemista koskevissa ohjeissa.

Eettisten menettelytapojen noudattaminen opinnoissa

TAMK soveltaa opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. TAMKissa tehtävien raporttien, harjoitustöiden, selontekojen, opinnäytetyön ja muiden vastaavien tutkimusten tekemisessä noudatetaan rehellisyyttä, huolellisuutta ja eettisesti kestäviä menettelytapoja. Esim. puutteelliset viittaukset, tulosten harhaanjohtava raportointi tai samojen tulosten julkaiseminen näennäisesti uusina on eettisesti hyvän käytännön loukkaamista. Väärien tietojen esittäminen, vääristely, toisen henkilön tulosten tai tekstin esittäminen omana eli luvaton lainaaminen ovat vilppiä, jota luonnollisesti ei voida pitää hyväksyttävänä. Opiskelijaa voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen rangaista joko varoituksella tai erottamalla hänet enintään vuodeksi.

Lisätietoa (kirjautuneille käyttäjille)

TAMKin menettelyohjeet vilppitapauksissa

 

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.