Opinto-ohjaus ja tuutorointi

Opinto-ohjaus on rakennettu kiinteäksi osaksi koulutusprosessia. Opinto-ohjausta toteuttavat koulutuksissa erityisesti opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit sekä myös opiskelijatuutorit. Johtava opinto-ohjaaja johtaa opinto-ohjausprosessia yhteistyössä koulutuksista vastaavien opinto-ohjaajien kanssa. Johtavan opinto-ohjaajan vetämään opinto-ohjauksen tiimiin kuuluvat koulutuksien opinto-ohjaajat.

Opinto-ohjauksessa opintojen ohjauksen lisäksi on aina kyse myös opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemisesta. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskelukyky koostuu opetuksen ja ohjauksen ohella opiskelijan omista voimavaroista (mm. elämänhallinnasta ja -tilanteesta), opiskelutaidoista (mm. opiskelutekniikasta, oppimistyylistä ja ajankäytön suunnittelusta) ja opiskeluympäristöstä.

 

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat kehittävät, koordinoivat ja toteuttavat koulutuksien opinto-ohjausta. He antavat mm.  henkilökohtaista ohjausta tukea tarvitseville opiskelijoille, huolehtivat siirtyvien, poissaolleiden ja yliaikaisten opiskelijoiden ohjauksesta sekä tukevat ammatillisessa kasvussa ja urasuunnittelussa. Lisäksi he osallistuvat mm. TAMKin markkinointiin ja esittelyihin sekä valintakoejärjestelyihin. Opinto-ohjaajat koordinoivat oman koulutuksensa opettajatuutoreita.

 

Opettajatuutorit

Opiskelijaa lähinnä olevat ohjaustahot ovat ryhmäkohtaiset opettajatuutorit ja opiskelijatuutorit. Jokaiselle opiskelijaryhmälle nimetään opintojen alussa opettajatuutori, joka seuraa opiskelijan opintojen edistymistä ja sitoutumista pääsääntöisesti koko opintojen ajan. Hänen puoleensa opiskelija voi kääntyä kaikissa kysymyksissään. Jos opettajatuutori ei itse osaa auttaa, hän ohjaa opiskelijan oikean tahon luo tai opinto-ohjaajalle.

Opettajatuutori pitää erilaisia ryhmätapaamisia ja toimii yhteistyössä opiskelijatuutoreiden kanssa. Hän seuraa ja tukee koko opiskelijaryhmän opintojen etenemistä ja tekee tiivistä yhteistyötä opinto-ohjaajan kanssa. Erityisesti hän auttaa opiskelijaa HOPSin laatimisessa, seuraa opintojen edistymistä ja opintoihin sitoutumista sekä tukee opiskelijaa löytämään ratkaisuja opiskelutavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi hän osallistuu opettajatuutoreille järjestettäviin koulutuksiin ja tiedottaa opiskelijaryhmälle erilaisista tärkeistä asioista. Yhteistyössä opiskelijatuutoreiden kanssa opettajatuutori ohjaa opiskelijoita käyttämään Intraa sekä Opiskelijan työpöytää PAKKIa, jonka avulla opiskelija voi mm. karkealla tasolla suunnitella opintojaan itse ja seurata opintojensa edistymistä.

Opettajatuutorin on myös käydä vähintään kerran vuodessa opiskelijan kanssa henkilökohtainen ohjaus- ja kehityskeskustelu ja laatia ryhmänsä keskusteluista sähköisen koosteen koulutukselle ja opinto-ohjaukselle.

Opettajatuutorit (kirjautuneille käyttäjille)

 

Opiskelijatuutorit

Tampereen ammattikorkeakoulun Oy:n opiskelijakunta (Tamko) koordinoi opiskelijatuutoritoimintaa, joka on tärkeä ja oleellinen osa TAMKin opinto-ohjausjärjestelmää. TAMKissa toimii erilaisia opiskelijatuutoreita, jotka ohjaavat ja opastavat toisia opiskelijoita opintojen eri vaiheissa sekä kannustavat vastaamaan aktiivisesti mm. vuosipalautteeseen ja AVOP-kyselyyn. Opiskelijakunta Tamko kouluttaa heidät kaikki huomioiden TAMKin näkökulmat. Opiskelijatuutoroinnista voi suorittaa erilaisia opintokokonaisuuksia ja näiden opintojaksojen opintopisteet menevät vapaasti valittaviin opintoihin.

Vertaistuutorit ovat yleensä toisen vuoden opiskelijoita ja vastassa uusia opiskelijoita jo ensimmäisenä päivänä. He auttavat alkuun suuntautumispolulla neuvoen, ohjaten ja tiedottaen uusia opiskelijoita läpi ensimmäisen opiskeluvuoden. Kaikkea tuutoritkaan eivät toki tiedä, mutta he osaavat auttaa oikean tiedon lähteille. Vertaistuutoreiden lisäksi TAMKissa toimii Degree-, kansainvälisyys- ja aktiivituutoreita. Degreetuutorit ovat apuna vieraskielisissä koulutuksissa. Kansainvälisyystuutorit toimivat ulkomaisten opiskelijoiden parissa. Aktiivituutoreidn tavoitteena on mm. aktivioida opiskelijoita vastaamaan TAMKin kyselyihin.
 

Lisätietoa

Lisätietoja opintojen ohjauksesta sivun oikean reunan navigaatiosta, kun kirjaudut ensin sisään intranetiin (oikea yläkulma).

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.