Opiskeluoikeus ja sen menettäminen

Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeus alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan, ammattikorkeakoulu on merkinnyt hänet opiskelijaksi ja opiskelija on ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnäolevaksi. Opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa, ellei koulutusjohtaja erityisestä syystä myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta.

Ammattikorkeakoulututkinnon normaali suoritusaika on 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 3,5 vuotta, 240 opintopisteen tutkinnossa 4 vuotta ja 270 opintopisteen tutkinnossa 4,5 vuotta. Opiskelijan on suoritettava opinnot viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon normaalin suoritusajan päättymisestä (= opiskeluoikeusaika).


Ilmoittautumisen laiminlyönti

Opiskelija, joka on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa opiskeluoikeusaikana läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija voi hakea ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyömisen seurauksena menetettyä opiskeluoikeutta palautettavaksi hakemuskuukauden alusta alkaen. Ennen hakemuksen täyttämistä tulee maksaa hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa ja maksutosite tulee liittää hakemukseen. Pankkiyhteystiedot voi käydä katsomassa lomakkeelta.

Lomake:
Opiskeluoikeuden palauttaminen


Opiskeluoikeusajan jatkaminen (yliaika)

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea jatkoaikaa koulutusjohtajalta viimeistään  kuukautta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä.  Hakemuksen liitteenä tulee olla opiskelijan ja opinto-ohjaajan (terveysalalla opettajatuutorin) yhdessä laatima opiskelusuunnitelma ja aikataulu opintojen suorittamiseen. Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan. Opiskeluoikeuden jatkoaika voidaan myöntää vain vähäisiin tutkinnosta puuttuviin osiin, jos valmistuminen jatkoaikana on realistista. Jatkoaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi. Jatkoaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset.

Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu.

Lomake:
Opiskeluoikeuden palautus

HUOM! Käytä tätä lomaketta, kun haet jatkoaikaa opinnoillesi, mutta et pääse käyttäjätunnusten puuttumisen takia täyttämään sähköistä yliaikahakemusta.

TAMKin verkkotunnukset poistuvat käytöstä automaattisesti opiskeluoikeuden päätyttyä.

Opiskeluoikeuden palautus Tutkintoni valmiiksi 2019 -kampanja

Jos olet opiskellut puuttuvat opintosi avoimessa AMKissa, käytä tätä opiskeluoikeuden palautuslomaketta.


Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sosiaali- ja terveysalalla

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Perusteena on, että opiskelija on vaarantamalla toisten terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Peruutusperusteena on myös se, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Lisäksi peruutusperusteena on se, että opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen tai opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka voi olla esteenä alaikäisten parissa työskentelylle (katso ohje rikostaustaotteen esittämisestä). Ennen peruuttamispäätösesitystä opiskelija keskustelee opinto-ohjaajansa kanssa mahdollisuudesta hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen.

Peruutettu opiskeluoikeus voidaan opiskelijan hakemuksesta palauttaa, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää TAMKin hallitus koulutuksesta vastaavan vararehtorin esityksestä ja koulutusjohtajan valmistelusta. Peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta.


Eettisten menettelytapojen noudattaminen opinnoissa

TAMK soveltaa opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.  Opiskelijaa voidaan rikkomuksen vakavuudesta riippuen rangaista joko varoituksella tai erottamalla hänet enintään vuodeksi.

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.