Palautteen antaminen

Opiskelijapalautteet ovat tärkeä osa Tampereen ammattikorkeakoulun laadunhallinta-, arviointi- ja palautejärjestelmää. Opiskelijapalautteet käsitellään vuosittain koulutuksien tulosanalyysissa ja niiden vaikutus opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen on merkittävä.

OpintojaksopalauteVuosittainen opiskelijapalaute | Ohjaus- ja kehityskeskustelut |
Opiskelijan kannanotto | AVOP | TAMKin laadunhallintajärjestelmä

 

Opintojaksopalaute (OJP)

Opintojaksopalautetta annetaan opintojakson toteutuksesta tai sen osasta. Palautteen kerää ja käsittelee opintojakson vastuuopettaja. Palaute annetaan opintojakson päättymisvaiheessa sähköisesti OJP-järjestelmän avulla Pakissa tai muulla opettajan määrittämällä tavalla. Opettaja laatii saamastaan palautteesta yhteenvedon ja tallentaa sen opintojakson toteutussuunnitelmaan. Yhteenvedot näkyvät opiskelijalle Pakin etusivulla. Opettaja voi kerätä opintojaksototeutuksen aikana myös välipalautetta, linkki palautteeseen löytyy Pakista.

Palautetta käytetään opintojaksojen kehittämiseen

OJP-ohjeet löytyvät IT-ohjeista (kirjautuneille käyttäjille).

 

Vuosittainen opiskelijapalaute

Kaikilta opiskelijoilta pyydetään palautetta opiskelusta ja opiskelemisesta vuosittain Palauteviikkojen yhteydessä marras- ja huhtikuussa. 

Uuden opiskelijan palaute

Uuden opiskelijan palaute kerätään opiskelunsa aloittaneilta opiskelijoilta syksyllä ja keväällä. Aihealuita ovat mm. orientoivat päivät ja niiden sisältö sekä opintojen ensimmäiset kuukaudet. 

Aiempien vuosien tulokset ovat nähtävissä laatukäsikirjassa.

Vuosipalaute

2. ja 3 vuoden opiskelijat vastaavat Vuosipalautteeseen marraskuussa. Kyselyllä kerätään palautetta tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluprosessista, aihealueita ovat mm.

 • suositteluhalukkuus
 • oppiminen ja opetus
 • oppimisympäristöt
 • palaute ja arviointi
 • kansainvälisyys
 • työelämäyhteydet ja harjoittelu
 • TAMKin palvelut
 • opiskelijakunta Tamko


Kyselyn tulokset käsitellään yhdessä opiskelijoiden kanssa koulutuksien järjestämissä palautetilaisuuksissa kevään aikana.

Tulokset ovat nähtävissä laatukäsikirjassa.

YAMK-palaute

YAMK-opiskelijoille on oma palautekysely, johon vastataan kerran opintojen aikana. Koulutuksen vastuuopettaja lähettää kyselylinkin ryhmälleen, kun opintoja on takana noin puoli vuotta.

Palautekyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden kokemuksia opintojen sujuvuudesta ja TAMKin palveluista. Lisäksi selvitetään opiskelijoiden suositteluhalukkuutta ja kehitystoiveita omaan koulutukseen liittyen.

Koulutuksen vastuuopettajat keskustelevat tuloksista oman ryhmänsä kanssa ja tulosten yhteenveto on nähtävissä laatukäsikirjassa.

 

Ohjaus- ja kehityskeskustelut

Opettajatuutori käy vähintään kerran vuodessa opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisen ohjaus- ja kehityskeskustelun. Keskusteluista laaditaan kooste, jonka sisältöä käsitellään yhdessä muiden opiskelijapalautteiden kanssa koulutusten kokouksissa tulosanalyysiä laadittaessa. Palautteilla on vaikutus tulevan vuoden kehittämiskohteita päätettäessä.

 

Opiskelijan kannanotto opetuksen puutteista

Kun opiskelija haluaa tehdä kannanoton opetuksen puutteista, hän
(1) keskustelee ensin asiasta muun ryhmän kanssa ja sen jälkeen, mikäli ryhmä on muodostanut kannanotosta yhteisen mielipiteen
(2) asianosaisen opettajan kanssa.

Mikäli yllä mainitut keskustelut eivät tuota toivottua tulosta, niin
(3) ryhmä ja opettaja keskustelevat keskenään sovittuna ajankohtana. Keskustelun tarkoituksena on aina sovitteluratkaisun syntyminen.

(4) Jos suullinen sovittelu ei johda tulokseen, niin ryhmä tekee asiasta kirjallisen kannanoton. Kannanoton allekirjoittavat ryhmän jäsenet tai osa heistä. Kannanotto voidaan allekirjoittaa myös merkinnällä, montako ryhmän jäsentä on kannanoton takana. Kannanotto toimitetaan koulutuspäällikölle ja sen tulee sisältää myös tiedon siitä, koska sovittelu on käyty.

(5) Koulutuspäällikön on kuukauden kuluessa valituksen saapumisesta kutsuttava ryhmä koolle asian sovittelua varten. Tässä sovittelussa ovat mukana koulutuspäällikön lisäksi ryhmän jäsenet ja opettaja. Sovittelussa puhetta johtaa koulutuspäällikkö.

(6) Jos tämä sovittelu ei johda tulokseen, niin koulutuspäällikkö toimittaa keskustelumuistion ja kannanoton koulutusjohtajalle, joka ratkaisee asian kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla, tarpeen vaatiessa yhdessä koulutuksesta vastaavan vararehtorin kanssa.

(7) Koulutuspäällikkö tiedottaa kannanoton allekirjoittaneille siitä, mihin ratkaisuun kannanotto on johtanut.

Mikäli opiskelija ei tiedä, miten hän voi valittaa opetuksen puutteista, niin koulutuspäällikkö, koulutusjohtaja jne. kertovat opiskelijalle oikean valitustien.

Lomakepohja

 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP on ammattikorkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen ja yhtenäinen opiskelijapalautteen koontijärjestelmä. Kaikki valmistuvat opiskelijat täyttävät tämän tutkintotodistushakemuksen yhteydessä. Valmistumisvaiheen palautteella kartoitetaan kokemuksia koko ammattikorkeakouluopintojen ajalta, kyselyn aihealueita ovat

 • opetus ja oppiminen
 • kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot
 • työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta
 • harjoittelu
 • opinnäytetyö
 • opiskelutyytyväisyys

Yamk-opiskelijoiden palaute ei sisällä Harjoittelu-osiota, muuten kysely on kaikille samanlainen.

Kyselyyn vastataan osoitteessa https://avop.fi/fi. Palautteeseen kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla. Kun opiskelija on vastannut kyselyyn, hänet ohjataan suoraan intran sivulle, josta pääsee suomen- tai englanninkieliselle tutkintotodistushakemuslomakkeelle. Tutkintotodistuslomakkeella voi vanhaan tapaan aina määräpäivään mennessä hakea valmistumista saman kuukauden viimeiselle arkipäivälle ja ilmoittautua lähinnä valmistumista järjestettävään valmistumisjuhlaan.

Tulosten yhteenveto on nähtävissä laatukäsikirjassa.

 

TAMKin laadunhallintajärjestelmä

TAMKin ydintoimintaa ovat koulutus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Näitä toimintoja tukee sisäiset palvelut. 

Laadunhallinnassa toiminnan ytimen muodostaa oppimistilanteisiin liittyvä arviointi, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen oppimis- ja osaamistavoitteiden oikeellisuus ja saavuttaminen. Toinen merkittävä ulottuvuus on opetustoiminnan sekä siihen liittyen opetussuunnitelman laadun takaaminen. Koko TAMKin toiminnan keskeisenä tehtävänä on tukea asiantuntijuuden kehittymistä ja kehittämistä sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja palvelutoiminnassa.

Arviointitietoa kootaan useista eri lähteistä, kuten opiskelijatietokannasta saatavista tilastoista, opetus- ja kulttuuriministeriötä varten kerättävistä tilastotiedoista, opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatuista kyselyistä tai Vipusesta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaava päätös- ja tilastotietokanta.

Arviointitieto kootaan yhteen kevään tulosanalyysissä, joka tehdään yksiköittäin ja toiminnoittain. Tiedon analyysi tapahtuu koulutuksittain. Analysoitu tieto luo pohjan seuraavan kauden kehittämistavoitteita asetettaessa.

Keskeiset arviointidokumentit ja palautejärjestelmillä koottujen tietojen analysoidut tulokset ovat nähtävissä laatukäsikirjassa (intranetissa).

TAMKin opinto-opas on opiskelijan keskeinen tietolähde. Sieltä löytyvät yksityiskohtaiset toimintaohjeet, vastuutukset ja lomakkeet kaikkeen opiskeluun liittyvään toimintaan.

Kirjaudu sisään

Enemmän tietoa kirjautuneille

Pääset opinto-oppaan laajempaan versioon kirjautumalla sisään intranetiin sivun oikeasta yläkulmasta.