Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 1.9.2017 alkaen

Hyväksytty TAMK Oy:n hallituksessa 22.8.2017

Tulostettava pdf-versio: TAMKin tutkintosääntö 1.9.2017 alkaen (sisältäen liiteosan 1)
 

Sisältö:

1 KOULUTUSTEHTÄVÄ
1 § Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
2 § Tutkinnot ja niissä toteutettava opetus
3 § Erikoistumiskoulutukset ja avoin ammattikorkeakouluopetus
4 § Laadunvarmistus

2 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
5 § Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen
6 § Siirto-opiskelijaksi ottaminen
7 § Suuntautumispolun ja vaihtoehtoisten ammattiopintojen valinta
8 § Koulutuksen, suuntautumispolun tai toimipisteen vaihto
9 § Vaihto-opiskelijaksi ottaminen

3 ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS
10 § Lukuvuosi
11 § Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi
12 § Opiskeluoikeusaika
13 § Opiskeluoikeusajan jatkaminen
14 § Opiskeluoikeuden menettäminen
15 § Opiskeluoikeuden pidättäminen sosiaali- ja terveysalalla
16 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sosiaali- ja terveysalalla

4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN
17 § Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
18 § Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen (Ahotointi)
19 § Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
20 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
21 § Kielitaito
22 § Opintojaksolle ilmoittautuminen
23 § Opintosuorituksen arviointi
24 § Oikaisupyyntö
25 § Opintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen
26 § Opintojen vanhentuminen
27 § Tutkintotodistus
28 § Ristiinopiskelu ja ennakollinen hyväksiluku

5 MUUT SÄÄDÖKSET
29 § Esteetön oppimis- ja toimintaympäristö
30 § Vilppi
31 § Opintotukilautakunta
32 § Opiskelijakunta

6 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS
33 § Koulutustehtävä ja opintojen rakenne
34 § Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen
35 § Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus
36 § Opiskeluoikeusajan jatkaminen
37 § Todistus
38 § Ristiinopiskelu ja ennakollinen hyväksiluku

7 VOIMAANTULO
39 § Voimaantulo

1 KOULUTUSTEHTÄVÄ

1 § Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

TAMKin koulutustehtävä on Ammattikorkeakoululain (392/2014) ja Valtioneuvoston ammattikorkeakouluista antaman asetuksen (1129/2014) mukainen.

Valtioneuvosto on toimiluvalla 11.12.2014 myöntänyt TAMKille ne koulutusvastuut, joissa voidaan järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatillista opettajankoulutusta.

TAMKin koulutusvastuut, niiden täsmennykset ja tutkintonimikkeet (Liite 1).

TAMKin opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta opetusta voidaan järjestää opetussuunnitelmien mukaisesti myös muilla kielillä.

TAMKissa toimii myös ammatillinen opettajankoulutus, jonka koulutusta koskevat erityiset säädökset on kuvattu luvussa 6. Muutoin ammatillisessa opettajankoulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin lukuja 1 - 5.

Tutkintosääntöä tarkentavia ohjeita julkaistaan TAMKin laatukäsikirjassa sekä opinto-oppaassa.

Takaisin ylös

2 § Tutkinnot ja niissä toteutettava opetus

TAMKissa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.

 

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210, 240 tai 270 opintopistettä.

TAMKin ammattikorkeakoulututkintojen opinnot koostuvat:

1) perus- ja ammattiopinnoista,
2) vapaasti valittavista opinnoista,
3) harjoittelusta ja
4) opinnäytetyöstä.

 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.

TAMKin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnot koostuvat

1) syventävistä ammattiopinnoista,
2) vapaasti valittavista opinnoista ja
3) opinnäytetyöstä.

 

Opetuksen toteuttaminen

Tutkintoon johtava opetus toteutetaan opintojaksoina. Niiden laajuudet, tavoitteet, sisällöt, opiskelumuodot ja muut suorituksiin liittyvät asiat ovat luettavissa TAMKin opinto-oppaasta ja opintojaksokohtaisista toteutussuunnitelmista.

Koulutusten opetussuunnitelmat hyväksyy TAMKin korkeakouluneuvosto. Niissä on otettu huomioon eurooppalaisen korkeakoulualueen kehittämiseen liittyvät vaatimukset. Opetussuunnitelmien kuvaamisessa ja opintojen mitoituksessa noudatetaan yhteisiä periaatteita, jotka helpottavat koulutusten vertailua myös kansainvälisesti.

Opintojen mitoituksessa käytetään ECTS-pisteytystä, jonka mukaisesti yksi lukuvuosi tuottaa 60 opintopistettä. Opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan opintojakson suorittamiseen käyttämää keskimäärin 27 tunnin työpanosta, johon lasketaan kaikki opintojakson edellyttämä työ, kuten kontaktiopetus ja opiskelijan itsenäinen työskentely.

Takaisin ylös

3 § Erikoistumiskoulutukset ja avoin ammattikorkeakouluopetus


Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa.

Erikoistumiskoulutusta voivat järjestää ne ammattikorkeakoulut, jotka antavat ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toimiluvan mukaisissa tutkinnoissa ja tutkintonimikkeissä sillä alalla, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään. Erikoistumiskoulutusten vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen edellyttää, että ammattikorkeakoulu on osapuolena ammattikorkeakoulujen keskinäisessä sopimuksessa. Opetushallitus pitää julkista luetteloa erikoistumiskoulutuksista.

Erikoistumiskoulutuksen opiskelijan asema rinnastuu säädöstasolla tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan asemaan. Erikoistumiskoulutuksen opiskeluoikeusaika määräytyy koulutuksen toteutusajan mukaisesti, opiskeluoikeusaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa kolmella kuukaudella. Erikoistumiskoulutuksen opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoin ammattikorkeakouluopetus on ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista opetusta. Opetustarjonta muodostuu ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opintojaksoista. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevalle opiskelijalle maksuttomia. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta on mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi koulutusten valintaperusteiden mukaisesti.

Takaisin ylös

4 § Laadunvarmistus

TAMKin laadunvarmistukseen kuuluu intranetissä ylläpidettävä laatukäsikirja, joka sisältää mm. ohjeita ja lomakkeita opiskelijoille ja henkilöstölle.

Opintojaksopalaute on osa jokaisen opintojakson suoritusta. Palautteella opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opintojakson toteutusta.

TAMKin toiminnoista kerätään vuosittain myös muita palautteita, jotka analysoidaan osana sisäistä tavoitesuunnittelua toimintojen edelleen kehittämiseksi.

Takaisin ylös

2 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN

5 § Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen

TAMKin korkeakouluneuvosto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan yhteis- tai erillishaun avulla.

TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista.  Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.

Opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksesta vastaava vararehtori opintopalveluiden päällikön esityksestä.

Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava sitovasti opiskelupaikan vastaanottamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön määräämään ajankohtaan mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn on lisäksi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi korkeakoulun asettamaan määräaikaan mennessä tai hän menettää opiskeluoikeutensa. Vastaanotetun opiskelupaikan muutoksista päättää koulutuksesta vastaava vararehtori opintopalveluiden päällikön esityksestä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäiset haun perusteena käytetyt todistukset on tarkastettu.

Opiskelijaksi hakenut voi pyytää TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Tutkintolautakunnan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Takaisin ylös

6 § Siirto-opiskelijaksi ottaminen

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai TAMKin sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus ja riittävä määrä suoritettuja opintoja käytettyyn opiskeluaikaan nähden. Siirron edellytyksenä on, että koulutuksessa on vapaita opiskelupaikkoja ja hakija täyttää siirtohaun valintaperusteet. Siirto-opiskelijoita otetaan vain lukukausien alussa.

Siirto haetaan opintopolku.fi -palvelussa keväisin ja syksyisin. Opinto-ohjaaja valmistelee päätösesityshakemuksen koulutuspäällikölle. Siirto-opiskelijaksi ottamisesta päättää koulutuksesta vastaava vararehtori koulutuspäällikön esityksestä. Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Jokainen siirtyvä opiskelija laatii itselleen alustavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot. HOPSin vahvistaa koulutuspäällikkö opinto-ohjaajan tai erikseen nimetyn henkilön esityksestä.

Takaisin ylös

7 § Suuntautumispolun ja vaihtoehtoisten ammattiopintojen valinta

Niissä koulutuksissa, joissa suuntautumispolku tai vaihtoehtoiset ammattiopinnot valitaan, valinta tapahtuu viimeistään toisen opiskeluvuoden aikana. Mikäli suuntautumispolkuun tai vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin ei voida ottaa kaikkia halukkaita, valintaperusteina ovat opiskelijan opintosuoritukset ja opintomenestys muissa kuin vapaasti valittavissa opinnoissa. Päätöksen valinnasta tekee koulutuspäällikkö.

Takaisin ylös

8 § Koulutuksen, suuntaumispolun tai toimipisteen vaihto

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea koulutuksen vaihtoa saman koulutusalan sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana. Omassa koulutuksessa voi hakea suuntautumispolun tai toimipisteen vaihtoa. Hakija lähettää sähköisen vaihtohakemuksen vastaanottavan koulutuksen koulutuspäällikölle.

Koulutuspäällikkö voi puoltaa hakemusta, jos hakija täyttää koulutuksen hakukelpoisuuden, on edennyt opinnoissaan hyvin ja opiskelijaryhmässä on tilaa. Opiskelijan on opiskeltava aktiivisesti vähintään yksi lukukausi ennen kuin vaihtaminen on mahdollista. Koulutuksen ja toimipisteen vaihdosta päättää koulutuksesta vastaava johtaja koulutuspäällikön esityksestä. Suuntautumispolun tai vaihtoehtoisten ammattiopintojen vaihtamisesta päättää koulutuspäällikkö.

Jokainen koulutusta vaihtava opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot. HOPSin vahvistaa koulutuspäällikkö.

Koulutusalalta toiselle siirtyminen tai koulutuksen vaihto koulutusalan sisällä siten, että tutkintonimike muuttuu, edellyttää hakumenettelyä Opintopolku.fi -palvelussa.

Takaisin ylös

9 § Vaihto-opiskelijaksi ottaminen

Vaihto-opiskelijaksi hyväksytään opiskelijoita ainoastaan niistä ulkomaisista korkeakouluista, joiden kanssa TAMKilla on voimassa oleva sopimus.

TAMK ei hyväksy vaihto-opiskelijaksi hakijaa, jos hänelle ei voida tarjota pyydettyjä opintoja. Lisäksi koulutukset voivat asettaa omia vaatimuksiaan ennen hyväksymistä. Koulutuspäällikkö hyväksyy vaihto-opiskelijan kv-suunnittelijan ja kv-koordinaattorin esityksestä.

Takaisin ylös

3 ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS

10 § Lukuvuosi

TAMKin lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Opetuksellisen ajan pituus on 40 viikkoa, joka jakautuu neljään periodiin.

Takaisin ylös

11 § Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi

Säilyttääkseen opiskeluoikeutensa opiskelijan on opiskeluoikeusaikana ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi TAMKin määräämällä tavalla. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia. Jatkava opiskelija ilmoittautuu TAMKin ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee tarkistaa ja korjata tarvittaessa rekisterin yhteystietosivun tiedot. Henkilötietomuutokset opiskelijan tulee ilmoittaa viipymättä opintopalveluihin.

Ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos hän ensimmäisen lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Opiskelija voi halutessaan muuttaa jälkimmäisen lukukauden lukukausi-ilmoittautumista ottamalla yhteyttä koulutuksen opintopalveluihin ja toimittamalla lakisääteiseen syyhyn liittyvät asiakirjat.

Jatkava opiskelija ilmoittautuu joko
- läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi tai
- poissaolevaksi koko lukuvuodeksi tai
- läsnäolevaksi syyslukukaudeksi ja poissaolevaksi kevätlukukaudeksi tai
- poissaolevaksi syyslukukaudeksi ja läsnäolevaksi kevätlukukaudeksi.

Opintojaan jatkava opiskelija ilmoittautuu viimeistään 31.5. läsnä- tai poissaolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelija voi halutessaan muuttaa kevätlukukaudelle tekemäänsä ilmoittautumista 30.11. mennessä ottamalla yhteyttä opintopalveluihin. Opiskelijan, jolle koulutuksesta vastaava johtaja on myöntänyt opiskeluoikeusajan jatkon, läsnäolotieto viedään opiskelijahallintorekisteriin automaattisesti.

Perustellusta syystä (esimerkiksi sairaus) opiskelija voi muuttaa läsnä- tai poissaoloilmoitustaan myös lukuvuoden aikana. Läsnäolon muuttaminen poissaolevaksi vaatii koulutuksesta vastaavan johtajan päätöksen. Hakemus liitteineen tulee toimittaa opintopalveluihin. Poissaolon muuttaminen läsnäolevaksi edellyttää ainoastaan ilmoitusta opintopalveluihin.

Ammatillisissa erikoistumiskoulutuksissa opiskelijalla ei ole poissaolo-oikeutta.


Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija

Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla opintojen aikana poissa lukukauden kerrallaan yhteensä yhden lukuvuoden ajan. Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa TAMKissa ennen 1.8.2015, voivat tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla kuitenkin poissa lukukauden kerrallaan yhteensä kahden lukuvuoden ajan.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ilmoittautuu viimeistään 31.5. läsnä- tai poissaolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Poissaolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Poissaoloaikaa ei lueta opiskelijan kokonaisopiskeluaikaan. Opiskeluoikeusajan jatkon saaneella opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua poissaolevaksi.

Poissaolevalla opiskelijalla on käytössään TAMKin verkkotunnukset ja opiskelijasähköposti, mutta ei kulkuoikeutta TAMKin tiloihin.

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole opintojen suoritusoikeutta. Poissaolevalla opiskelijalla ei ole myöskään oikeutta opinto- tai ateriatukeen, matka-alennuksiin eikä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin.

TAMK ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana.
 

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti tarkoittaa opiskeluoikeuden menettämistä.

 

Takaisin ylös

12 § Opiskeluoikeusaika

Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana. Opiskeluoikeusaika alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan, TAMK on kirjannut hänet opiskelijaksi ja opiskelija on ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnäolevaksi.

Opiskelija on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla koko opiskelunsa ajan.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 210 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 3,5 vuotta, 240 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 4 vuotta ja 270 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 4,5 vuotta. Tutkinnon suoritettu laajuus voi ylittyä siinä tapauksessa, että jonkun opintojakson tai sen osan laajuus sitä vaatii. 

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä taikka oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemättömyydestä opintojensa aloittamiseen.

Niillä opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan ennen 1.8.2015, on kuitenkin oikeus kahden lukuvuoden poissaoloon ilman erityistä syytä. Tämän kahden lukuvuoden poissaolon jälkeen kaikki poissaolokaudet kuluttavat opiskeluoikeusaikaa.

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on jo käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.


Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden normiaikaa pidemmässä ajassa eli opiskeluoikeusaikana.  Ammattikorkeakoulututkintoon täydentävät opinnot eli muuntokoulutus on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden suunniteltua kestoa pidemmässä ajassa.

Opiskelijan on esitettävä normiajan ylittävästä opiskelusta selvitys koulutuspäällikölle ennen tutkinnon normaalin suoritusajan päättymistä eli viimeistään marraskuun lopussa (30.11.) tai toukokuun lopussa (31.5.).  Selvityksen tulee sisältää suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta sekä niiden ja opinnäytetyön suoritusaikataulusta. Selvityksen tulee pohjautua tarkistettuun opiskelusuunnitelmaan ja sen tulee olla opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan puoltama.
 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen normiaika on 60 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1 vuosi ja 90 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 1,5 vuotta. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta niiden normiaikaa pidemmässä ajassa eli opiskeluoikeusaikana.

Takaisin ylös

13 § Opiskeluoikeusajan jatkaminen

Mikäli opiskelija ei saa suoritettua opintojaan opiskeluoikeusaikana, hänen tulee hakea jatkoaikaa koulutuksesta vastaavalta johtajalta ennen opiskeluoikeusajan päättymistä eli viimeistään marraskuun lopussa (30.11.) tai toukokuun lopussa (31.5.).  Hakemuksen liitteenä tulee olla opiskelijan ja opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin yhdessä laatima opiskelusuunnitelma ja aikataulu opintojen suorittamiseen. Opiskelijan on esitettävä ne erityiset syyt, joilla hän perustelee hakemustaan. Opiskeluoikeuden jatkoaika voidaan myöntää vain vähäisiin tutkinnosta puuttuviin osiin, jos valmistuminen jatkoaikana on realistista. Jatkoaikaa voi hakea pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi. Jatkoaikaa ei myönnetä, mikäli opiskelijalla on jo tutkintoon vaadittavat suoritukset.

Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.

Takaisin ylös

14 § Opiskeluoikeuden menettäminen
 

Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti perusteena

Opiskelija, joka on laiminlyönyt ilmoittautumisvelvollisuutensa opiskeluoikeusaikana läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija voi hakea ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyömisen seurauksena menetettyä opiskeluoikeutta palautettavaksi hakemuskuukauden alusta alkaen. Hakemuslomake liitteineen on toimitettava opintopalveluihin. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.


Opiskeluoikeusajan päättyminen perusteena

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan loppuun opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeutensa ilman erillistä tiedotusta. Koulutuksesta vastaava vararehtori voi hakemuksesta palauttaa opiskeluoikeuden ja myöntää opiskeluoikeusajan jatkon koulutuspäällikön esityksestä. Esityksen valmistelee opinto-ohjaaja. Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.

Opiskelija voi hakea TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden palauttamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. TAMKin tutkintolautakunnan päätöksestä opiskelijalla on oikeus hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

TAMKista kirjallisesti eronneelle opiskelijalle voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä myöntää opiskeluoikeus uudelleen koulutuksesta vastaavan vararehtorin päätöksellä.

Takaisin ylös

15 § Opiskeluoikeuden pidättäminen sosiaali- ja terveysalalla

Jos opiskelija kieltäytyy TAMKin edellyttämistä terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista tarkastuksista tai tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen saakka, kunnes hän suostuu tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Opiskelijan tulee TAMKin pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Mikäli opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen esittämisestä, häneltä voidaan pidättää opiskeluoikeus siihen saakka, kunnes hän on esittänyt rikostaustaotteen.

Opiskeluoikeuden pidättämisen menettelyohjeet ovat TAMKin laatukäsikirjassa sekä opinto-oppaassa.

 

16 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen sosiaali- ja terveysalalla

Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa. Perusteena on, että opiskelija on vaarantamalla toisten terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa. Perusteena on myös se, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Lisäksi peruutusperusteena on se, että opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen tai opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka voi olla esteenä alaikäisten parissa työskentelylle.

Ennen peruuttamispäätösesitystä opiskelija keskustelee opinto-ohjaajansa kanssa mahdollisuudesta hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen.

Peruutettu opiskeluoikeus voidaan opiskelijan hakemuksesta palauttaa, jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen.

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää TAMKin hallitus koulutuksesta vastaavan vararehtorin esityksestä ja koulutuksesta vastaavan johtajan valmistelusta. Peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta.

Opiskeluoikeiden peruuttamisen ja palauttamisen menettelyohjeet ovat TAMKin laatukäsikirjassa sekä opinto-oppaassa.

Takaisin ylös

4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN

17 § Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Opiskelija suunnittelee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) tutkintorakenteen ja koulutuksen opetussuunnitelman määräämissä rajoissa. Opiskelijan velvollisuutena on ylläpitää henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa ja tarkistaa se vuosittain yhdessä opettajatuutorin kanssa. Koulutuspäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö hyväksyy HOPSin.

Takaisin ylös

18 § Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen (Ahotointi)

Opintojen hyväksilukeminen

Ammattikorkeakoulussa voidaan hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa suoritettuja opintoja. Koulutuksen yleisenä hakukelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon opintoja ei voida hyväksilukea. Koulutuskohtaisesti voidaan päättää hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärästä. Päätöksen hyväksiluvusta tekee koulutuspäällikkö tai hänen määräämänsä henkilö.

Osaamisen hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä ja miten tuo osaaminen on hankittu. Tunnustettavan osaamisen tulee olla koulutuksen opintojaksojen tavoitteiden mukaista. Aloitteen osaamisen hyävksiluvusta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintojaksosta vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan pääsääntöisesti samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksoilla, jotka sisältävät vastaavan osaamisen.

Opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen menettelyohjeet ovat TAMKin laatukäsikirjassa sekä opinto-oppaassa.

Takaisin ylös

19 § Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

TAMK noudattaa Euroopan unionin hyväksymää opintosuoritusten siirtojärjestelmää, joten ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot ja harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisinä suoritettavaan tutkintoon, mikäli suoritukset ovat ennakkoon sovitun mukaiset.

Ulkomaille vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee täyttää ennen lähtöään kirjallinen sopimus opinto-ohjelmasta (Learning Agreement -lomake). Opinto-ohjelman hyväksyy koulutuspäällikkö yksikön kv-koordinaattorin esityksestä. Ulkomaanopintojen päätyttyä vastaanottavan korkeakoulun tulee antaa opintosuoritusote ja/tai todistus, josta käy ilmi opintojen toteutuminen ja opintomenestys. Kv-koordinaattori kirjaa suoritukset opintorekisteriin päivitetyn Learning Agreementin mukaisesti.

Hyväksiluku voidaan evätä ainoastaan, jos opiskelija ei saavuta vastaanottavan korkeakoulun vaatimaa suoritustasoa tai täytä ehtoja, jotka vaihtoon osallistuvat korkeakoulut ovat asettaneet.

Hyväksiluetut opinnot ja harjoittelu siirretään opintosuoritusrekisteriin seuraavan arviointiasteikon mukaisesti: A = kiitettävä (5), B = erittäin hyvä (4), C = hyvä (3), D = tyydyttävä (2), E = välttävä (1) ja FX = hylätty (0) tai merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Jos opiskelija ei täytä ulkomaan opiskelujakson vaatimuksia, voidaan vaatia yksittäisen apurahan tai sen osan palauttamista. TAMKissa opiskelijoiden kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun liittyvät keskeytyspäätökset ja kotimaahan kutsumiset sekä niihin liittyvät rahoituksen takaisinperintäpäätökset tekee koulutuksesta vastaava vararehtori.

TAMK lähettää opiskelijoita ainoastaan niihin korkeakouluihin, joiden kanssa TAMKilla on voimassa oleva sopimus, erillis- tai vaihto-ohjelma.

Takaisin ylös

20 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen

Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opintojensa ajan. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymistä.

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojaksoina. Poikkeukselliset järjestämistavat on kuvattu koulutuksen opetussuunnitelmaa tarkentavassa ohjeessa. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua koulutuksen opintojaksojen työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan. Mikäli opinnot edellyttävät pakollista läsnäoloa, opettajan tulee kirjata se opintojakson toteutussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelmissa kuvataan opintojaksojen oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt. Opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan kunkin opintojakson työmuodot, suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu, läsnäolovaatimukset ja arviointiperusteet. Ne käsitellään tarkemmin opintojakson toteutuksen alussa. Jos opintojakson suorittamiselle on määritelty edeltäviä opintoja, näihin on osallistuttava ja koulutuksesta vastaavan johtajan poikkeuksellisesti määrittelemissä tapauksissa näiden pitää olla suoritettuina ennen ko. opintojakson alkua.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy opetussuunnitelman mukaista ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyössä opiskelija soveltaa ja kehittää tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Vieraskielisessä koulutuksessa opinnäytetyö laaditaan pääsääntöisesti opetuskielellä.  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Takaisin ylös

21 § Kielitaito

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen sekä

2) sellainen koulutuksen mukainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Koulutuksesta vastaava johtaja voi vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kielitaitovaatimuksista erityisestä syystä, kuten todetun vaikean lukivaikeuden perusteella ja myös siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja opintoja.

Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Mikäli opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, opiskelija voi valita suomen tai englannin kypsyysnäytteen kieleksi. Suomessa koulusivistyskieli katsotaan joko peruskoulun tai, jos henkilö on suorittanut lukion, lukion suorittamiskielestä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta ammatillisiin koulutuksiin, joten heiltä koulusivistyskieli katsotaan peruskoulun päättötodistuksesta.

Double Degree -ohjelmissa opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, vaikka opinnäytetyö hyväksiluettaisiin.

Takaisin ylös

22 § Opintojaksolle ilmoittautuminen

Opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle pääsääntöisesti opiskelijahallintorekisterin kautta.

Jos opintojaksolle ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen. Kaikille yhteiseen tarjontaan tarkoitetuille ja vapaasti valittaville opintojaksoille opiskelijat otetaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso voidaan perua, jos sille ei osallistu riittävästi opiskelijoita.

Takaisin ylös

23 § Opintosuorituksen arviointi

Opintojakson arviointiperusteet kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa.

Opintosuoritus arvioidaan osaamista kuvaavalla asteikolla kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1) ja hylätty (0). Opinto-oppaassa tai HOPSissa poikkeuksellisesti erikseen merkityt opintojaksot arvioidaan merkinnällä suoritus hyväksytty (S).

Suoritukseen mahdollisesti liittyvä kuulustelu tai muu näyttö osaamisesta on pääsääntöisesti järjestettävä kyseisen opintojakson toteutusaikana. Suorituksesta annettu arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin kolmen viikon kuluessa viimeisen opintojaksoon kuuluvan suorituksen jälkeen. Opettajien vapaajaksoja ei lueta mukaan arviointiaikaan.

Opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksestaan. Lisäksi opiskelijalla on oikeus tutustua arvioituun opintosuoritukseen ja saada tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijan velvollisuus on vuosittain tarkistaa opintosuoritusotteensa ajantasaisuus.

Jokaisen lukuvuoden opintosuoritukset tulee opettajan kirjata opintosuoritusrekisteriin 31.7. mennessä. Opintojakson opintopistemäärää ei voida opintosuorituksen merkitsemisen jälkeen enää muuttaa. Opettajan on säilytettävä arviointiperusteet ja opintosuoritukset vähintään vuoden ajan tulosten julkaistamisesta.

Opiskelijalla on oikeus saada pyynnöstä opintojen kuluessa ote opintosuoritusrekisteristä, josta käyvät ilmi suoritetut opinnot ja arvosanat.

Takaisin ylös

24 § Oikaisupyyntö

Oikaisupyyntö opettajalle

Opintosuorituksensa arvosteluun tai opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija saa pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen tai päätös hyväksilukemisesta tietoonsa. Opiskelijan ilmoittaessa, että hän ei tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen, tulee päätös perusteluineen antaa kirjallisena.

Oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle

Opiskelija, joka on tyytymätön opintosuorituksen arvostelua tai hyväksilukemista koskevaan oikaisupäätökseen, saa pyytää siihen oikaisua kirjallisesti Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyyntö toimitetaan TAMKin kirjaamoon. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja heidän varajäsenensä nimittää TAMKin hallitus.

Takaisin ylös

25 § Opintosuorituksen uusinta ja arvosanan korottaminen

Opintojaksot on määritelty opetussuunnitelmassa.

Opintojakson toteutukseen välittömästi sisältyvä kuulustelu tai muu arvioitava suoritus on pääsääntöisesti järjestettävä kyseisen opintojakson toteutusaikana. Poikkeukselliset kuulustelu- tai suoritusten arviointitavat on kuvattu koulutuksen opetussuunnitelmaa tarkentavassa ohjeessa. Jos opiskelija saa hylätyn arvioinnin tai ei osallistu kuulusteluun, hänellä on kaksi uusintasuorituskertaa. Ellei opiskelija pysty osoittamaan perusteltua syytä poissaoloonsa kuulustelusta tai uusinnasta, poissaolo katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

Hylätyn opintojakson voi uusia kaksi kertaa opettajan määrääminä ajankohtina. Opettaja voi mahdollistaa osasuorituksen uusinnan. Opintojakson opettaja ilmoittaa toteutussuunnitelmassa ja opintojakson alussa uusintapäivät. Uusinnat tulee pääsääntöisesti suorittaa saman lukuvuoden aikana. Poikkeuksen kahden uusintakerran periaatteesta muodostavat erikseen ilmoitetut opintojaksot, mitkä voidaan uusia TAMKin yleisinä uusintatenttipäivinä. Jos opiskelija ei uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opiskelija saa korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran pääsääntöisesti opintojakson uusinnan yhteydessä. Kertaalleen hyväksytyn opintojakson toteutukselle ei voi osallistua uudelleen. Opiskelijalla on oikeus suorittaa aiemmin hyväksiluettu opintojakso uudelleen koulutuspäällikön päätöksellä.

 

26 § Opintojen vanhentuminen

Opintojen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Koulutuspäällikkö voi koulutuskohtaisesti päättää poikkeavasta vanhentumisajasta.

Takaisin ylös

27 § Tutkintotodistus

TAMK antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen ja sen liitteenä selvityksen opintosuorituksista. Todistuksesta käyvät ilmi suoritettu tutkinto ja sen laajuus, tutkintonimike, koulutusohjelman tai koulutuksen nimi, suuntautumisvaihtoehto tai suuntautumispolku tai vaihtoehtoiset ammattiopinnot sekä tutkinnon keskeinen sisältö. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplementin.

Englanninkielisistä koulutusohjelmista tai koulutuksista sekä Double Degree -ohjelmista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Tutkintotodistuksen myöntää ja allekirjoittaa rehtori. Tutkintotodistuksen liitteet hyväksyy koulutuksesta vastaava koulutuspäällikkö.

Tutkintotodistusta ei luovuteta opiskelijalle ennen kuin hän on toimittanut opinnäytetyön kirjastoon opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti. Hyväksiluettujen opinnäytetöiden osalta tarkemmat ohjeet on julkaistu TAMKin laatukäsikirjassa.

Tutkintotodistuksen myöntämispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen työpäivä ja joulukuun valmistumisjuhlapäivä lukuun ottamatta heinäkuuta. Opiskelijan tulee jättää tutkintotodistushakemus sähköisesti pääsääntöisesti vähintään kolme viikkoa ennen tutkintotodistuksen luovutuspäivää ja tarkistaa samalla opintosuoritusten ja muiden todistukseen tulevien tietojen oikeellisuus. Hakemus on jätettävä opiskeluoikeusaikana, jolloin kaikkien suoritusten tulee olla rekisteröityinä.

 

28 § Ristiinopiskelu ja ennakollinen hyväksiluku

Läsnäoleva tutkinto-opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon pakollisiin, vaihtoehtoisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin kuuluvia ja soveltuvia opintoja Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Näiden opintojen suorittamiseen opiskelijalle myönnetään erillinen opinto-oikeus.

Mikäli Tampereen yliopistossa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritettavat opinnot on ennakolta sovittu hyväksiluettavaksi opiskelijan ammattikorkeakoulututkintoon, ei opiskelijan tarvitse erikseen hakea opintojen hyväksilukua. Nämä opinnot on kuvattu TAMKin opetus- ja toteutussuunnitelmissa. TAMKin läsnäolevalle tutkinto-opiskelijalle rekisteröidään erillinen opiskeluoikeus toisessa korkeakoulussa suoraan TAMKin opiskeluoikeuden perusteella ennen opintojen alkua.

Ristiinopiskelun tarjonta kootaan sähköiseen ristiinopiskelupalveluun, josta opiskelija voi valita opinnot, joita hän aikoo suorittaa.

Opetuksen tarjoava korkeakoulu (Tampereen yliopisto tai Tampereen teknillinen yliopisto) vastaa opintojen arvioinnista ja oikaisumenettelystä. Opiskelijan tulee noudattaa ristiinopiskelussa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston sääntöjä ja ohjeita.

Takaisin ylös

5 MUUT SÄÄDÖKSET

29 § Esteetön oppimis- ja toimintaympäristö

TAMK sitoutuu edistämään esteetöntä korkeakouluopiskelua yhdenvertaisuuslain edellyttämällä tavalla. Koulutuksen järjestämisessä ja oppimisen ohjaamisessa otetaan kohtuullisin toimin ja mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan yksilölliset kyvyt ja valmiudet opintojen suorittamiseen.
 

30 § Vilppi

Tenttitilaisuudessa vilppiin syyllistynyt opiskelija poistetaan tilaisuudesta välittömästi ja suoritus hylätään. Harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen kopiointi omiksi opintosuorituksiksi on kielletty. Opintosuoritus hylätään siinä havaitun vilpin jälkeen.

TAMK soveltaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan menettelyohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelystä.

Vilppitapauksia koskevat menettelytapaohjeet kuvataan TAMKin laatukäsikirjassa sekä opinto-oppaassa.

Takaisin ylös

31 § Opintotukilautakunta

TAMKin opintotukilautakuntaan, jonka korkeakouluneuvosto on asettanut toimimaan 31.12.2017 saakka, kuuluu neljä henkilökunnan edustajaa, neljä opiskelijoiden edustajaa ja sihteeri.

Opintotukilautakunnan tehtävänä on:

1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä;

2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus;

3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää.

Takaisin ylös

32 § Opiskelijakunta

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko on lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Sen tehtävänä on esittää yhtiökokoukselle opiskelijoiden edustajan nimeämistä ammattikorkeakoulun hallitukseen. Lisäksi opiskelijakunta nimeää edustajansa valittavaksi muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä toimii tiedonvälittäjänä opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun hallinnon välillä. Edunvalvontatoiminta painottuu koulutus- ja sosiaalipoliittisiin asioihin.

Takaisin ylös

6 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

33 § Koulutustehtävä ja opintojen rakenne

Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus järjestää ammatillista opettajankoulutusta ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille tai opettajiksi aikoville. Koulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana myös muissa koulumuodoissa.

Ammatillinen opettajankoulutus järjestää myös ammatillista erityisopettajankoulutusta ja ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta.

Ammatilliset opettajankoulutusopinnot koostuvat:

  1. kasvatustieteellisistä perusopinnoista
  2. ammattipedagogisista opinnoista
  3. opetusharjoittelusta ja
  4. muista opinnoista.

Koulutusten laajuudet ovat 60 op.

Takaisin ylös

34 § Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen

TAMKin korkeakouluneuvosto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan opettajakorkeakoulujen yhteisen haun tai erillishaun avulla.

TAMK antaa ammatillisiin opettajankoulutuksiin opiskelemaan pyrkiville tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.

Opiskelijaksi ottamisesta päättää kehittämisestä vastaava vararehtori koulutuspäällikön esityksestä.

Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava sitovasti opiskelupaikan vastaanottamisesta TAMKin määräämään ajankohtaan mennessä. Opiskelijaksi hyväksytyn on lisäksi ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi korkeakoulun asettamaan määräaikaan mennessä tai hän menettää opiskeluoikeutensa. 

Opiskelijaksi hakenut voi hakea TAMKin tutkintolautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. TAMKin tutkintolautakunnan päätöksestä opiskelijalla on oikeus hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Takaisin ylös

35 § Ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus

Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana, joka on kolme vuotta. Opiskeluoikeusaika alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan, TAMK on kirjannut hänet opiskelijaksi ja opiskelija on ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnäolevaksi.

Säilyttääkseen opiskeluoikeutensa opiskelijan on opiskeluoikeusaikana ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti tarkoittaa opiskeluoikeuden menettämistä.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Ensimmäiseksi lukuvuodeksi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi vain, jos hän ensimmäisen lukuvuonna:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Opiskelija voi halutessaan muuttaa jälkimmäisen lukukauden lukukausi-ilmoittautumista ottamalla yhteyttä opettajankoulutuksen opintopalveluihin.

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole opintojen suoritusoikeutta.

Ammatillisista opettajankoulutuksista eronneen opiskelijan on haettava opiskelijaksi normaalia hakumenettelyä käyttäen.

Opiskeluoikeuden pidättämisen, peruuttamisen ja palauttamisen osalta noudatetaan TAMKin laatukäsikirjassa olevia sosiaali- ja terveysalan ohjeistuksia.

Opiskelija on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla koko opiskelunsa ajan.

Takaisin ylös

36 § Opiskeluoikeusajan jatkaminen

Ammatillisen opettajankoulutuksen koulutuspäällikkö voi myöntää opiskelijan hakemuksen perusteella jatkoaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskeluoikeuden jatkoaika voidaan myöntää vain vähäisiin opinnoista puuttuviin osiin, jos valmistuminen jatkoaikana on realistista. Jatkoaikaa on haettava opiskeluoikeusaikana, ja sitä voidaan myöntää vain kerran ja korkeintaan yhdeksi lukukaudeksi.

Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksenmukainen maksu.

Takaisin ylös

37 § Todistus

TAMK antaa todistuksen suoritetusta ammatillisesta opettajankoulutuksesta, erityisopettajankoulutuksesta ja opinto-ohjaajankoulutuksesta. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Certificate Supplementin.

Englanninkielisen ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet saavat sekä suomen- että englanninkielisen todistuksen.

Todistuksen allekirjoittaa TAMKin kehittämisestä vastaava vararehtori.Todistuksen liitteet sekä Certificate Supplementin hyväksyy koulutuspäällikkö.

Todistuksen myöntämispäivä on jokaisen kuukauden viimeinen työpäivä lukuun ottamatta heinäkuuta ja valmistumisjuhlapäivää

 

38 § Ristiinopiskelu ja ennakollinen hyväksiluku

Läsnäoleva ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelija voi suorittaa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin kuuluvia ja soveltuvia opintoja Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yli-opistossa. Näiden opintojen suorittamiseen opiskelijalle myönnetään erillinen opinto-oikeus.

Ristiinopiskelun ja ennakollisen hyväksiluvun käytännöissä noudatetaan tutkintosäännön 28 §:ää.

Takaisin ylös

7    VOIMAANTULO

39 § Voimaantulo

Tämä tutkintosääntö on voimassa 1.9.2017 lähtien ja kumoaa edellisen 1.8.2016 voimaan tulleen tutkintosäännön. Tutkintosääntöä sovelletaan heti sen voimaantulon jälkeen kaikkiin opiskelijoihin.

Takaisin ylös