Opiskelijan vakuutusturva

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n päävakuutusyhtiönä toimii LähiTapiola keskinäinen vakuutusyhtiö 1.1.2017 alkaen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta 1.4.2017 alkaen.

Opiskelijan tapaturmailmoitukset:                                                                                                                       

Milja Kaartinen p. 050 365 1142, Riitta Mäntylä p. 040 801 6252, Riitta Metsäpelto p. 050 365 1146

Toimintaohje opiskelijatapaturmassa

Mihin vakuutukseen tapaturma kuuluu?

Mikä on tapaturma?

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus

Toiminnanvastuuvakuutus

Ulkomaalaisen opiskelijan vakuutusturva

TAMKin opiskelijan vakuutusturva vaihto-opiskelun ja ulkomaan harjoittelun aikana

Musiikkiakatemia

Toimintaohje opiskelijatapaturmassa

Jos tapaturma vaatii välitöntä hoitoa, käy ensin hoitolaitoksessa ja kerro, että olet Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija ja vakuutusyhtiömme on LähiTapiola. Tee tapaturmailmoitus niin pian kuin mahdollista.

Jos tapaturma ei vaadi välitöntä hoitoa, tee ensin tapaturmailmoitus opintoasiainkoordinaattorille. Jos kyseessä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiiriin kuuluva tapaturma, saat matkapuhelimeesi mobiilivakuutustodistuksen.  Se helpottaa asiointia hoitolaitoksessa.

Vakuutustodistus ei ole maksusitoumus. Mikäli tapaturman vamman hoito vaatii leikkausta tai muita kalliita hoitotoimenpiteitä, pyytää hoitava lääkäri vakuutusyhtiöstä maksusitoumuksen jatkotoimenpiteitä varten. Lääkärit yleensä tietävät miten näissä asioissa toimitaan vakuutusyhtiön kanssa. Opiskelijan ei tarvitse hoitaa itse asiaa.

Mihin vakuutukseen tapaturma kuuluu?

Tapaturma kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, jos tapaturma sattui

 • palkattomassa TAMKin opintoihin kuuluvassa harjoittelussa
 • matkalla palkattomaan harjoitteluun tai kotimatkalla palkattomasta harjoittelusta

tai

 • käytännön työtunnilla TAMKissa

Toimintaohjeet lakisääteiseen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvassa tapaturmassa:

 1. Opiskelija ilmoittaa tapaturmasta koulutuksessasi opettajallesi ja seuraavaksi opintoasiainkoodinaattoriin Milja Kaartinen, Riitta Mäntylä tai Riitta Metsäpelto
 2. Opintoasiainkoordinaattori tekee vakuutustodistuksen opiskelijan antamisen tietojen perusteella
 3. Opiskelija saa mobiilivakuutustodistuksen matkapuhelimeensa (tai vaihtoehtoisesti tulostetun vakuutustodistuksen).
 4. Jos vamman hoito edellyttää magneettikuvausta tai muuta vaativampaa hoitoa, lääkäri lähettää kirjallisen maksusitoumuspyynnön ja lausunnon LähiTapiolalle
 5. LähiTapiola huolehtii parhaan hoitolaitoksen valinnasta ja antaa maksusitoumuksen sinne.

 

Tapaturma kuuluu ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, jos tapaturma sattui

 • teoriatunneilla
 • väli- ja urheilutunneilla
 • päivittäisillä koulumatkoilla
 • opetussuunnitelman puitteissa järjestettävillä retkillä ja tutustumiskäynneillä

tai

 • opinnäytetyön tekemiseen välittömästi liittyvillä matkoilla kotoa tai koulusta opinnäytetyön tekopaikkaan ja takaisin

 

Toimintaohjeet ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvissa tapaturmissa:

 1. Opiskelija ilmoittaa tapaturmasta opintoasiainkoordinaattorille
 2. Opintoasiainkoordinaattori ja opiskelija täyttävät yhdessä vahinkoilmoituksen. Korvauksensaajan eli opiskelijan tilinumero tulee olla tiedossa vahinkoilmoitusta tehdessä.
 3. Hoitokulut tulee maksaa ensin itse ja hoitokuluista on haettava korvaus ensin Kelasta (yleensä hoitolaitos hakee korvauksen suorakorvauksena).
 4. Jos vamman hoito edellyttää magneettikuvausta tai muuta vaativampaa hoitoa, lääkäri lähettää kirjallisen maksusitoumuspyynnön ja lausunnon LähiTapiolalle
 5. LähiTapiola huolehtii parhaan hoitolaitoksen valinnasta ja antaa maksusitoumuksen sinne.

Kaikki vakuutustapahtumaan liittyvät tositteet tulee säilyttää vuoden. Vakuutusyhtiö ilmoittaa, jos se tarvitsee tositteita, silloin asiakirjat voi lähettää postimaksutta. LähiTapiola käsittelee vakuutustapahtuman ja toimittaa korvauspäätöksen vakuutetulle

Mikä on tapaturma?

Äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen sitä tahtomatta

 • Tapahtuma: kompastuminen, kaatuminen, putoaminen, liukastuminen, isku, vääntyminen, viilto
 • Vamma: murtuma, haava, katkeaminen, venähdys, revähdys, ruhje, sijoiltaanmeno, kuhmu, aivotärähdys…

Vamman tai sairauden korvaamisen edellytyksenä on, että vamma tai sairaus on syy-yhteydessä tapahtumaan.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Voimassaoloalue: Kaikkialla maailmassa

Vakuutetut: Opiskelijat, jotka ovat oppilaitoksen kirjoilla tai osallistuvat työvoimapoliittiseen koulutukseen. Ulkomaalaiset opiskelijat kuuluvat vakuutuksen piiriin, mikäli ovat kirjoilla oppilaitoksessa ja opiskelevat siellä koko tutkinnon.

Voimassaolo

Opiskelijoiden osalta vakuutus on voimassa käytännön työtunneilla ja palkattoman työharjoittelun tai työssäoppimisen aikana sekä siirryttäessä välittömästi oppilaitokselta tai asunnolta koulutuksenjärjestäjän osoittamaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle ja takaisin. Veritapaturmat ja kanyylinpistovahingot ilmoitetaan ensisijaisesti vain lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen.

Työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvien osalta vakuutus on voimassa käytännön työtuntien ja työssäoppimisen lisäksi myös koulumatkoilla ja teoriaopiskelun aikana

Vakuutuskorvaukset

Vakuutuksesta korvataan työtapaturmasta, eräistä erikseen määritellyistä vammoista ja ammattitaudista aiheutuneet tarpeelliset sairaanhoito- lääke- ja matkakulut sekä apuneuvot ja ansionmenetys. Ensihoitoon voi hakeutua joko julkisen tai yksityisen sektorin hoitopaikkaan, jatkohoitoa varten tarvitaan maksusitoumus, sillä vakuutusyhtiö voi valita hoitopaikan joko yksityisestä tai julkisesta hoitopaikasta (myös potilaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelta).

Työtapaturman yhteydessä syntyneitä omaisuusvahinkoja korvataan rajoitetusti: tapaturman yhteydessä särkyneet pyöräilykypärät, silmälasit, kuulolaitteet sekä hammas- ja muut proteesit, jos tapaturmasta on samalla aiheutunut ruumiinvamma sekä hoidon antamisen seurauksena revityt vaatteet korvataan työtapaturmavakuutuksesta. Tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset ovat ensisijaisia, mutta niiden lisäksi vahingoittuneella saattaa olla oikeus korvauksiin myös jostain muusta lakisääteisestä (esim. liikennevakuutus) tai vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Näistä korvausta maksetaan siltä osin, kun se ylittää tapaturmavakuutuksesta maksettavan korvauksen (kuitenkin esim. henkivakuutuskorvauksen voi saada useankin vakuutuksen perusteella).

Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vahinkoilmoitus tulee tehdä 10 vuorokauden kuluessa vahingon sattumisesta.

Ryhmätapaturmavakuutus opiskelijoille

Vakuutuksen on voimassa opetus- tai tutkintosuunnitelmaan kuuluvan toiminnan aikana, esim. teoriatunneilla, väli- ja urheilutunneilla, päivittäisillä koulumatkoilla, opetussuunnitelman puitteissa järjestettävillä retkillä ja tutustumiskäynneillä. Vakuutus on voimassa myös opintoihin kuuluvaa opinnäytetyötä tehtäessä toimeksiantajan (TAMK tai ulkopuolinen yritys) tiloissa sekä opinnäytetyön tekemiseen välittömästi liittyvillä matkoilla kotoa tai koulusta opinnäytetyön tekopaikkaan ja takaisin. Vakuutus korvaa opetussuunnitelman mukaisen toiminnan aikana sattuneet tapaturmat.

Vakuutetut:

 • Opiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
 • Työryhmät 20 henkilöä
 • Kuvauksiin osallistuvat esiintyjät (soittajat, laulajat, näyttelijät, avustajat taiteilijat yms)

Hoitokulut tulee maksaa ensin itse. Isommat leikkaukset ja kuvantamistutkimukset kannattaa sopia LähiTapiolan kanssa pyytämällä laskutuslupa. Yleensä hoitolaitokset hoitavat tämän suoraan vakuutusyhtiön kanssa.

Lääkärin hoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulolaitteen, irtohammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai rikkoutuneita vastaavien jälleenhankitakustannukset korvataan enintään 500 € tapaturmasta ja vahinkoilmoitus on tehtävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa.

Toiminnanvastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata niitä vahinkoja, joita oppilaitos tai sen henkilöstö ja opiskelijat voivat toiminnallaan aiheuttaa kolmannelle osapuolelle ja joista säätiö on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa. Lähtökohtaisesti vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta (moitittavaa menettelyä, esim. virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä) vahingon aiheuttajalta sekä syy-yhteyttä teon ja vahingon välillä. Vakuutusyhtiö huolehtii myös vahingonkorvauksen perusteiden ja määrän selvittämisestä ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Voimassaoloalue Kaikkialla maailmassa, poislukien USA ja Kanada

Harjoittelun aikana harjoittelutyönantaja on ensisijaisesti vastuussa opiskelijan ulkopuoliselle työsuorituksen yhteydessä työaikana aiheutetusta vahingosta silloinkin, kun harjoitteluajalta ei makseta palkkaa eikä työsuhdetta opiskelijan ja harjoittelupaikan välille synny.

Ulkomaalaisen opiskelijan vakuutusturva

Ne ulkomaalaiset opiskelijat, jotka suorittavat TAMKissa suomalaista tutkintoa, kuuluvat TAMKin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Opiskelijoiden lakisääteinen tapaturmavakuutusturva ei koske Suomeen tilapäisesti tulevia opiskelijoita, jotka opiskelevat ulkomaista tutkintoa ulkomaisessa oppilaitoksessa ja jotka tulevat Suomeen tekemään tutkintoonsa liittyvää harjoittelua tai muuten opiskelijavaihtoon. Opiskelija on vakuutettava tällöin omassa kotimaassaan. Vaihto-opiskelijat kuuluvat kuitenkin oppilaitoksen vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin, mutta sairauksien varalle heidän kannattaa hankkia oma matkavakuutus.

TAMKin opiskelijan vakuutusturva vaihto-opiskelun ja ulkomaan harjoittelun aikana

Tapaturmavakuutukset ovat voimassa kuten Suomessa. Tampereen ammattikorkeakoululla ei ole opiskelijoille matkavakuutusta (matkavakuutus = matkustajavakuutus ja matkatavaravakuutus). Matkavakuutus tulee ottaa lisäturvaksi. Matkustajavakuutus korvaa esimerkiksi matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja.

Ulkomailla tapahtuvan harjoittelun aikana opiskelijat ovat tapaturmavakuutettuja harjoittelupaikassa (palkaton harjoittelu) sekä asunnon ja harjoittelupaikan välisellä matkalla.

HUOM! Ulkomailla tapahtuvassa harjoittelussa työnantajilla ei välttämättä ole em. vastuuvakuutusta (ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta), joten on tärkeää, että opiskelija selvittää vakuutusasiat erityisen huolellisesti ennen ulkomaan harjoittelujaksoa toimipisteen kv-koordinaattorin tai muiden TAMKin kv-asioista vastaavien henkilöiden kanssa.

TAMK, Musiikkiakatemia

Musiikkiakatemian opiskelijat hoitavat itse soitinvakuutuksensa.